Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


Pasek boczny

Herb Miasta Łeby

  • Nazewnictwo obiektów geograficznych znajdujących się na terenie miasta
  • położenie,
  • powierzchnia,
  • liczba mieszkańców,
  • ruch naturalny ludności,
  • saldo migracji,
  • Statut Gminy Miejskiej Łeba.
  • warunki meteorologiczne,
  • zasoby wodne,
  • stan sanitarny kąpieliska morskiego,
  • źródła zanieczyszczeń wód powierzchniowych i oczyszczanie ścieków,
  • jakość powietrza atmosferycznego,
  • klimat akustyczny,
  • promieniowanie elektromagnetyczne,
  • prawo ochrony środowiska w gminie.
  • waloryzacja przyrodnicza i inne opracowania
  • stan ochrony przyrody i krajobrazu,
  • Słowiński Park Narodowy,
  • rezerwat „Mierzeja Sarbska”,
  • obszary „Natura 2000”,
  • ochrona wybrzeża.
  • studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
  • plany miejscowe,
  • studium programowo-przestrzenne uzdrowiska Łeba,
  • inne opracowania do celów planistycznych.
  • stan rozwoju układu telekomunikacyjnego,
  • stan rozwoju układu komunikacyjnego,
  • stan rozwoju sieci energetycznych,
  • stan zaopatrzenia w gaz,
  • stan rozwoju sieci wodociągowo - kanalizacyjnej,
  • sposób odprowadzenia i oczyszczania ścieków,
  • sposób rozwiązywania problemu odpadów.
  • bogactwa naturalne,
  • turystyka,
  • rybołówstwo,
  • przemysł,
  • handel i usługi,
  • komunikacja,
  • rolnictwo,
  • leśnictwo,
  • rynek pracy i struktura zatrudnienia.
  • instytucje oświaty i wychowania,
  • instytucje kulturalne,
  • rozrywka,
  • sport i rekreacja,
  • ochrona zdrowia,
  • bezpieczeństwo publiczne,
  • organizacje pozarządowe,
  • zasoby mieszkaniowe
 • strategie rozwoju gminy
 • strategie rozwoju powiatu
 • strategie wojewódzkie
 • strategie krajowe
 • strategie UE
srodowisko:plh220023_ostoja_slowinska
Lokalizacja obszaru

Powierzchnia

32150.54 ha

Kod obszaru

PLH220023

Siedliska

zalewy i jeziora przymorskie (laguny)* , kidzina na brzegu morskim , inicjalne stadia nadmorskich wydm białych , nadmorskie wydmy białe (Elymo-Ammophiletum) , nadmorskie wydmy szare*, wilgotne zagłębienia międzywydmowe, wilgotne wrzosowiska z wrzoścem bagiennym (Ericion tetralix), łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe)*,

Ważne dla Europy gatunki zwierząt (z Zał. II Dyr. siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej, w tym gatunki priorytetowe)

bąk [ptak ] bielik [ptak ] błotniak łąkowy [ptak ] błotniak stawowy [ptak ] bocian biały [ptak ] bocian czarny [ptak ] derkacz [ptak ] dzięcioł czarny [ptak ] dzięcioł średni [ptak ] foka szara [ssak] gąsiorek [ptak ] kania ruda [ptak ] lelek [ptak ] lerka [ptak ] muchówka mała [ptak ] orlik krzykliwy [ptak ] pokrzewka jarzębata (jarzębiatka) [ptak ] puchacz [ptak ] rybitwa białoczelna [ptak ] rybitwa czarna [ptak ] rybitwa zwyczajna (rzeczna) [ptak ] rybołów [ptak ] świergotek polny [ptak ] włochatka [ptak ] wydra [ssak] zatoczek łamliwy [bezkręgowiec ] zimorodek [ptak ] żuraw [ptak ]

Obszar biogeograficzny

kontynentalny

srodowisko/plh220023_ostoja_slowinska.txt · ostatnio zmienione: 2016/12/08 13:20 przez Radosław Czyżewski