Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


Pasek boczny

Herb Miasta Łeby

  • Nazewnictwo obiektów geograficznych znajdujących się na terenie miasta
  • położenie,
  • powierzchnia,
  • liczba mieszkańców,
  • ruch naturalny ludności,
  • saldo migracji,
  • Statut Gminy Miejskiej Łeba.
  • warunki meteorologiczne,
  • zasoby wodne,
  • stan sanitarny kąpieliska morskiego,
  • źródła zanieczyszczeń wód powierzchniowych i oczyszczanie ścieków,
  • jakość powietrza atmosferycznego,
  • klimat akustyczny,
  • promieniowanie elektromagnetyczne,
  • prawo ochrony środowiska w gminie.
  • waloryzacja przyrodnicza i inne opracowania
  • stan ochrony przyrody i krajobrazu,
  • Słowiński Park Narodowy,
  • rezerwat „Mierzeja Sarbska”,
  • obszary „Natura 2000”,
  • ochrona wybrzeża.
  • studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
  • plany miejscowe,
  • studium programowo-przestrzenne uzdrowiska Łeba,
  • inne opracowania do celów planistycznych.
  • stan rozwoju układu telekomunikacyjnego,
  • stan rozwoju układu komunikacyjnego,
  • stan rozwoju sieci energetycznych,
  • stan zaopatrzenia w gaz,
  • stan rozwoju sieci wodociągowo - kanalizacyjnej,
  • sposób odprowadzenia i oczyszczania ścieków,
  • sposób rozwiązywania problemu odpadów.
  • bogactwa naturalne,
  • turystyka,
  • rybołówstwo,
  • przemysł,
  • handel i usługi,
  • komunikacja,
  • rolnictwo,
  • leśnictwo,
  • rynek pracy i struktura zatrudnienia.
  • instytucje oświaty i wychowania,
  • instytucje kulturalne,
  • rozrywka,
  • sport i rekreacja,
  • ochrona zdrowia,
  • bezpieczeństwo publiczne,
  • organizacje pozarządowe,
  • zasoby mieszkaniowe
 • strategie rozwoju gminy
 • strategie rozwoju powiatu
 • strategie wojewódzkie
 • strategie krajowe
 • strategie UE
srodowisko:plh220023_ostoja_slowinska
Lokalizacja obszaru

Powierzchnia

32150.54 ha

Kod obszaru

PLH220023

Siedliska

zalewy i jeziora przymorskie (laguny)* ,
kidzina na brzegu morskim ,
inicjalne stadia nadmorskich wydm białych ,
nadmorskie wydmy białe (Elymo-Ammophiletum) ,
nadmorskie wydmy szare*,
wilgotne zagłębienia międzywydmowe,
wilgotne wrzosowiska z wrzoścem bagiennym (Ericion tetralix),
łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe)*,

Ważne dla Europy gatunki zwierząt (z Zał. II Dyr. siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej, w tym gatunki priorytetowe)

bąk [ptak ]
bielik [ptak ]
błotniak łąkowy [ptak ]
błotniak stawowy [ptak ]
bocian biały [ptak ]
bocian czarny [ptak ]
derkacz [ptak ]
dzięcioł czarny [ptak ]
dzięcioł średni [ptak ]
foka szara [ssak]
gąsiorek [ptak ]
kania ruda [ptak ]
lelek [ptak ]
lerka [ptak ]
muchówka mała [ptak ]
orlik krzykliwy [ptak ]
pokrzewka jarzębata (jarzębiatka) [ptak ]
puchacz [ptak ]
rybitwa białoczelna [ptak ]
rybitwa czarna [ptak ]
rybitwa zwyczajna (rzeczna) [ptak ]
rybołów [ptak ]
świergotek polny [ptak ]
włochatka [ptak ]
wydra [ssak]
zatoczek łamliwy [bezkręgowiec ]
zimorodek [ptak ]
żuraw [ptak ]

Obszar biogeograficzny

kontynentalny

srodowisko/plh220023_ostoja_slowinska.txt · ostatnio zmienione: 2016/12/08 13:20 przez Radosław Czyżewski