Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


Pasek boczny

Herb Miasta Łeby

  • Nazewnictwo obiektów geograficznych znajdujących się na terenie miasta
  • położenie,
  • powierzchnia,
  • liczba mieszkańców,
  • ruch naturalny ludności,
  • saldo migracji,
  • Statut Gminy Miejskiej Łeba.
  • warunki meteorologiczne,
  • zasoby wodne,
  • stan sanitarny kąpieliska morskiego,
  • źródła zanieczyszczeń wód powierzchniowych i oczyszczanie ścieków,
  • jakość powietrza atmosferycznego,
  • klimat akustyczny,
  • promieniowanie elektromagnetyczne,
  • prawo ochrony środowiska w gminie.
  • waloryzacja przyrodnicza i inne opracowania
  • stan ochrony przyrody i krajobrazu,
  • Słowiński Park Narodowy,
  • rezerwat „Mierzeja Sarbska”,
  • obszary „Natura 2000”,
  • ochrona wybrzeża.
  • studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
  • plany miejscowe,
  • studium programowo-przestrzenne uzdrowiska Łeba,
  • inne opracowania do celów planistycznych.
  • stan rozwoju układu telekomunikacyjnego,
  • stan rozwoju układu komunikacyjnego,
  • stan rozwoju sieci energetycznych,
  • stan zaopatrzenia w gaz,
  • stan rozwoju sieci wodociągowo - kanalizacyjnej,
  • sposób odprowadzenia i oczyszczania ścieków,
  • sposób rozwiązywania problemu odpadów.
  • bogactwa naturalne,
  • turystyka,
  • rybołówstwo,
  • przemysł,
  • handel i usługi,
  • komunikacja,
  • rolnictwo,
  • leśnictwo,
  • rynek pracy i struktura zatrudnienia.
  • instytucje oświaty i wychowania,
  • instytucje kulturalne,
  • rozrywka,
  • sport i rekreacja,
  • ochrona zdrowia,
  • bezpieczeństwo publiczne,
  • organizacje pozarządowe,
  • zasoby mieszkaniowe
 • strategie rozwoju gminy
 • strategie rozwoju powiatu
 • strategie wojewódzkie
 • strategie krajowe
 • strategie UE
srodowisko:prawo_ochrony_srodowiska

Artykuły prasowe - ochrona powietrza

* Procedury kontrolne w prawie ochrony środowiska

* spalanie_paliw_stalych_i_odpadow_poza_urzadzeniami_i_instalacjami_do_tego_przewidzianymi

* przepisy_dotyczace_przenosnych_urzadzen_naglasniajacych

* Zakaz używania urządzeń nagłaśniających - art.156 p.o.ś.

* kompetencje_panstwowej_inspekcji_sanitarnej_w_zakresie_zwalczania_halasu_komunalnego

* Odpowiedzialność administracyjna w prawie ochrony środowiska

* zalewanie_gruntow_sasiednich

* rekultywacja_zanieczyszczonej_gleby

TERMINOLOGIA

PRZEDSIĘWZIĘCIE zamierzenie budowlane lub inna ingerencja w środowisko polegające na przekształceniu lub zmianie sposobu wykorzystania terenu, w tym również na wydobywaniu kopalin (Art.3 ust.1 pkt 13 ustawy ooś)

PRZEDSIĘWZIĘCIE POWIĄZANE TECHNOLOGICZNIE zespół urządzeń i/lub budowli bezpośrednio związanych technicznie w łańcuchu produkcyjnym, od punktu dostarczania surowców do miejsca odbioru produktów, zgodnie ze schematem technologicznym obejmującym wszystkie operacje i procesy potrzebne do ich wytworzenia.

INSTALACJA Przez instalację rozumie się:
a) stacjonarne urządzenie techniczne,
b) zespół stacjonarnych urządzeń technicznych powiązanych technologicznie, do których tytułem prawnym dysponuje ten sam podmiot i położonych na terenie jednego zakładu,
c) budowle niebędące urządzeniami technicznymi ani ich zespołami,
których eksploatacja może spowodować emisję (Art.3 pkt 6 p.o.ś).

POWIERZCHNIA ZABUDOWY Przy rozważaniu kwalifikacji planowanych przedsięwzięć jako mogących znacząco oddziaływać na środowisko w zależności od ich rodzaju należy zwrócić uwagę na kwestie powierzchni zabudowy. Przy jej wyznaczaniu istotna będzie
całkowita powierzchnia, która ulegnie zmianie w związku z realizacją przedsięwzięcia. Mogą to być zmiany krótkolub długoterminowe. Należy zwrócić uwagę, że przedsięwzięcia opisywane są za pomocą „powierzchni przeznaczonej do przekształcenia”, to różnego rodzaju zabudowy z towarzyszącą im infrastrukturą. Pomijając budowle wymienione w pierwszej części definicji „powierzchni zabudowy”, za powierzchnię przeznaczoną do przekształcenia
należy uznać taką powierzchnię, która uległa zmianie w związku z realizacją przedsięwzięcia. Należy zaliczyć tu
m.in. powierzchnię parkingów, dróg dojazdowych, chodników, placów budowy, placów składowych, podjazdów,
ramp, inne powierzchnie utwardzone czy płaty roślinności, które zostaną usunięte, a teren urządzony zgodnie
z wolą inwestora (np. usunięcie zakrzewień, zadrzewień czy zbiorowisk murawowych lub łąkowych, niwelacja terenu poprzez zasypanie zbiorników wodnych, drenaż terenów podmokłych lub zabagnionych). Za „powierzchnię
przeznaczoną do przekształcenia” nie należy uznawać terenów, które już wcześniej zostały przekształcone i posiadają
cechy zabudowy (tereny przemysłowe, tereny z zabudową przeznaczoną do rozbiórki itp.).

srodowisko/prawo_ochrony_srodowiska.txt · ostatnio zmienione: 2019/04/11 10:33 przez Grzegorz Kleina