Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


Pasek boczny

Herb Miasta Łeby

  • Nazewnictwo obiektów geograficznych znajdujących się na terenie miasta
  • położenie,
  • powierzchnia,
  • liczba mieszkańców,
  • ruch naturalny ludności,
  • saldo migracji,
  • Statut Gminy Miejskiej Łeba.
  • warunki meteorologiczne,
  • zasoby wodne,
  • stan sanitarny kąpieliska morskiego,
  • źródła zanieczyszczeń wód powierzchniowych i oczyszczanie ścieków,
  • jakość powietrza atmosferycznego,
  • klimat akustyczny,
  • promieniowanie elektromagnetyczne,
  • prawo ochrony środowiska w gminie.
  • waloryzacja przyrodnicza i inne opracowania
  • stan ochrony przyrody i krajobrazu,
  • Słowiński Park Narodowy,
  • rezerwat „Mierzeja Sarbska”,
  • obszary „Natura 2000”,
  • ochrona wybrzeża.
  • studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
  • plany miejscowe,
  • studium programowo-przestrzenne uzdrowiska Łeba,
  • inne opracowania do celów planistycznych.
  • stan rozwoju układu telekomunikacyjnego,
  • stan rozwoju układu komunikacyjnego,
  • stan rozwoju sieci energetycznych,
  • stan zaopatrzenia w gaz,
  • stan rozwoju sieci wodociągowo - kanalizacyjnej,
  • sposób odprowadzenia i oczyszczania ścieków,
  • sposób rozwiązywania problemu odpadów.
  • bogactwa naturalne,
  • turystyka,
  • rybołówstwo,
  • przemysł,
  • handel i usługi,
  • komunikacja,
  • rolnictwo,
  • leśnictwo,
  • rynek pracy i struktura zatrudnienia.
  • instytucje oświaty i wychowania,
  • instytucje kulturalne,
  • rozrywka,
  • sport i rekreacja,
  • ochrona zdrowia,
  • bezpieczeństwo publiczne,
  • organizacje pozarządowe,
  • zasoby mieszkaniowe
 • strategie rozwoju gminy
 • strategie rozwoju powiatu
 • strategie wojewódzkie
 • strategie krajowe
 • strategie UE
srodowisko:prawo_ochrony_srodowiska_w_gminie

Prawo ochrony środowiska w gminie

1. „Program Ochrony Środowiska dla Miasta Łeby wraz z Planem Gospodarki Odpadami dla Miasta Łeby na lata 2004-2007 z uwzględnieniem perspektywy 2008-2011” przyjęty uchwałą Nr 224/XXVII/2004 Rady Miejskiej w Łebie z dnia 25.10.2004 r.

Tekst załączników do uchwały możesz znaleźć pod adresem:

http://bipleba.nv.pl/upload/429/raport.pdf http://bipleba.nv.pl/upload/429/program.pdf http://bipleba.nv.pl/upload/429/odpady.pdf http://bipleba.nv.pl/upload/429/analiza.pdf http://bipleba.nv.pl/upload/429/mapka.jpg

Uchwała Nr XII/101/2011 Rady Miejskiej w Łebie z dnia 27 października 2011 r. w sprawie przyjęcia raportów z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla miasta Łeby za okres 2007-2008 i 2009-2010 uchwala_nr_xii.101.2011.pdf zalacznik1_do_uchwaly_nr_xii.101.2011.pdf zalacznik2_do_uchwaly_nr_xii.101.2011.pdf

2. „Program Ochrony Środowiska dla Miasta Łeba na lata 2012-2015 z perspektywą do roku 2019” przyjęty uchwałą Nr XX/177/2012 Rady Miejskiej w Łebie z dnia 22 czerwca 2012 r. uchwala_pos_leba.pdf „Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Łeba na lata 2012-2015 z perspektywą do roku 2019” prognoza_pos_dla_miasta_leba.pdf

3. _Uchwała Rady Miejskiej w Łebie w sprawie ograniczeń co do czasu funkcjonowania instalacji lub korzystania z urządzeń nagłaśniających na terenie miasta Łeby_ Uchwała nr LIV/502/2014 Rady Mmiejskiej w Łebie z dnia 7 października 2014 r.w sprawie ustanowienia ograniczeń co do czasu funkcjonowania instalacji lub korzystania z urządzeń nagłaśniających na terenie Miasta Łeby (Dz.Urz. Woj.Pom. poz.3434

Uchwała nr VII/94/2015 Rady Miejskiej w Łebie z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustanowienia ograniczeń co do czasu funkcjonowania instalacji lub korzystania z urządzeń nagłaśniających na terenie miasta Łeby (Dz.Urz.Woj.Pom. poz. 2141

Inne opracowania z zakresu ochrony środowiska w gminie:

Program usuwania azbestu oraz wyrobów zawierajacych azbest na terenie miasta Łeba (oprac. ABRYS Poznań , grudzień 2006) program_usuwania_azbestu_dla_leby_20061219.doc Uchwała nr XX/178/2012 Rady Miejskiej w Łebie z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji “Programu usuwania azbestu dla Miasta Łeba na lata 2012 - 2032”. program_usuwania_azbestu_.pdf

srodowisko/prawo_ochrony_srodowiska_w_gminie.txt · ostatnio zmienione: 2016/12/08 13:20 przez Radosław Czyżewski