Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


srodowisko:zasoby_wodne

Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza

Podstawowym dokumentem planistycznym według Ramowej Dyrektywy Wodnej (RDW) jest Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza. Wyciąg z „Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły” (Dz.U. z 2016 poz.1911 z późn.zmianami) dostępny jest pod linkiem: Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły

Mapa hydrologiczna

Zasoby wodne

W granicach miasta znajduje się ok. 12 km linii brzegowej wybrzeża morskiego (od 187,00 km do 175,34 km) z czego na ok. 3 km znajdują się urządzone kąpieliska. Wody w obrębie kąpielisk na podstawie badań sanitarnych corocznie dopuszczane są bez zastrzeżeń do uprawiania sportów wodnych i rekreacji podobnie jak plaże.

W granicach miasta znajduje się część Jeziora Łebsko i Łabędzi Staw.

Przez miasto przepływa rzeka Łeba oraz rzeka Chełst (odcinek łączący kanał portowy z Jeziorem Sarbsko). Grunty pod wodami zajmują łącznie 14,2396 ha. Kilometraż rzeki Łeby

Średni odpływ wieloletni wód rzeki Łeby wynosi 11,5 m³s-1, a średni przepływ 13,6 m³s-1. Wody Łeby mają średnią temperaturę 8,7°C, odczyn pH wynosi 7,4. Ilość tlenu rozpuszczonego w wodach rzeki wynosi 9,1 mg O2 dm-3. Ilość azotu całkowitego równa jest 3,09 mg N dm-3, a fosforu ogólnego 0,22 mg P dm-3. Średnie zasolenie roczne dla strefy ujścia Łeby wynosi 7,35‰. W rejonie ujścia rzeki w osadach dennych dominuje szary piasek o drobnej i grubej granulacji (Niemirycz, Borkowski 1995).

Stan wody waha się od 0,2 m do 0,4 m powyżej poziomu wody średniej. Długotrwałe i silne sztormy mogą powodować obniżenie poziomu wody o 0,7 m lub podwyższenie o 1 metr w stosunku do stanu średniego. Prądy przybrzeżne płyną w kierunku północno-wschodnim lub południowo-zachodnim w zależności od kierunku wiejącego wiatru. Prędkość prądu może osiągnąć do 3 węzłów (Locja Bałtyku 1980). Prądy rzeki Łeby noszą często ze sobą piasek pochodzący z wydm. Wpływa on negatywnie na niektórych przedstawicieli bentosu.

Wg opracowania WIOŚ w Gdańsku Delegatura w Słupsku „Stan Środowiska regionu słupskiego, A.Załupka, A.Gorzeń – 12.2004) stan czystości rzeki Łeby na odcinku od Jeziora Łebsko do kanału portowego w roku 2000 mieścił się w III klasie pod względem bakteriologicznym. Wody Jeziora Łebsko wg badań z lat 1985-1995 mieściły się w III klasie czystości i w III klasie podatności na degradację.

Wykaz punktów badawczych KRAJOWEJ SIECI monitoringu wód podziemnych (2005r.)

Nazwa punktu Stratygrafia Klasa Wskaźnik decydujący o klasie jakości
Łeba Q II Mn
Łeba Q II Fe
Łeba Q IV NH4, Fe

KLASA II - wody dobrej jakości:

 • wartości wskaźników jakości wody nie wskazują na oddziaływania antropogeniczne,
 • wskaźniki jakości wody, z wyjątkiem żelaza i manganu, nie przekraczają wartości dopuszczalnych jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

KLASA IV - wody niezadowalającej jakości:

 • wartości wskaźników jakości wody są podwyższone w wyniku naturalnych procesów oraz słabego oddziaływania antropogenicznego,
 • większość wskaźników jakości wody przekracza wartości dopuszczalne jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Główne zbiorniki wód podziemnych Stan czystości jezior Stan czystości rzek

Stan sanitarny kąpieliska morskiego

W 2007 r., podobnie jak w latach ubiegłych, Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna dopuściła do organizowania kąpielisk z wyłączeniem odcinków 50m po obu stronach ujścia kanału portowego.


Punktowe źródła potencjalnych poważnych awarii

Zagrożenie powodziowe

UKŁAD ODN IESIENIA DLA OKREŚLENIA STANÓW ALARMOWYCH I OSTRZEGAWCZYCH

Zgodnie z § 17 Rozporządzenia Ministra Transportu I Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 1998 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie Dziennik Ustaw z 1998 r. Nr 101 poz. 645: Poziom zerowy morza (Pz) odpowiada zeru amsterdamskiemu (Amst) wodowskazu, położonemu o 16,2 cm wyżej od poziomu średniego Morza Północnego, wyznaczonemu na podstawie obserwacji przeprowadzonych od 1701 do 1871 r. na stacji mareograficznej w Amsterdamie. Poziom zerowy morza (Pz) podaje się w geodezyjnym systemie odniesienia NN55 (Normal Null) odpowiadającym zeru głównego reperu wyjściowego dla obszaru Polski, umieszczonemu na Ratuszu Miejskim w Toruniu i wyznaczonemu na podstawie wyników niwelacji precyzyjnej przeprowadzonej w latach 1955-1957. Poziom zerowy morza (Pz) odniesiony do wodowskazu w porcie morskim Kronsztadt oznacza się jako zero kronsztadzkie (Kron). Do przeliczania wysokości pomiędzy zerem amsterdamskim (HAmst.) oraz zerem kronsztadzkim (HKron.) stosuje się, wyrażoną w metrach, zależność:

                       HKron. = HAmst. + 0,08 (dokładniej 0,084 m)

poziomu zera amsterdamskiego (NN = -500 cm) poziomu zera Kronsztadu (-508 cm). Europejski układ wielkości normalnych Kronsztad 60 w Polsce został przyjęty jako układ państwowy i na mapach topograficznych wydawanych przez Głównego Geodetę Kraju jest on poziomem odniesienia wysokości. Obecnie stosuje się jako europejski układ wielkości normalnych układ Kronsztad 86 bazujący na starszym układzie Kronsztad 60.

STANY ALARMOWE I OSTRZEGAWCZE DLA MIASTA ŁEBY Stan ostrzegawczy i alarmowy ustala się dla poszczególnych odcinków cieków indywidualnie, zależnie od kształtu przekroju poprzecznego koryta i doliny oraz zagospodarowania terenów przybrzeżnych. Stan alarmowy jest często równoznaczny ze stanem wody brzegowej, który oznacza takie napełnienie koryta, przy którym woda jeszcze nie występuje z brzegów, ale dalszy, nawet niewielki przybór grozi wylewem. Nie zawsze jednak pojęcia te można utożsamiać. Stany alarmowe i ostrzegawcze stanowią podstawę podejmowania odpowiednich decyzji dla ochrony przeciwpowodziowej. Dla miasta Łeby przyjęto: - rzędna wałów przeciwpowodziowych 635 cm - poziom stanu alarmowego 600 cm - poziom stanu ostrzegawczego 580 cm

Wstępna ocena ryzyka powodziowego

Wstępna ocena ryzyka powodziowego (WORP) jest pierwszym z czterech dokumentów planistycznych wymaganych Dyrektywą 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim (Dyrektywa Powodziowa). Celem wstępnej oceny ryzyka powodziowego jest wyznaczenie obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi, czyli obszarów, na których istnieje znaczące ryzyko powodziowe lub na których wystąpienie dużego ryzyka jest prawdopodobne. Wstępną ocenę wykonuje się w oparciu o dostępne lub łatwe do uzyskania informacje. Zgodnie z art. 88 c ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r.Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr. 239 poz. 2019, z późn. zm) za przygotowanie wstepnej oceny ryzyka powodziowego odpowiedzialny jest Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej. Wstępna ocena ryzyka powodziowego została opracowana w ramach projektu „Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami” (ISOK) finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Projekt realizowany jest przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - PIB (IMGW) w konsorcjum z Krajowym Zarządem Gospodarki Wodnej (KZGW), Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii (GUGiK), Rządowym Centrum Bezpieczeństwa (RCB) oraz Instytutem Łączności. Wstępna ocena ryzyka powodziowego została wykonana przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej PIB - Centra Modelowania Powodziowego w Gdyni, w Krakowie, w Poznaniu, we Wrocławiu, w konsultacji z Krajowym Zarządem Gospodarki Wodnej.

Poniżej dostępny jest ostateczny raport z wykonania wstępnej oceny ryzyka powodziowego wraz z załącznikami: I. Raport z wykonania wstępnej oceny ryzyka powodziowego II. Załącznik nr 1 do raportu z wykonania wstepnej oceny ryzyka powodziowego III. Załącznik nr 2 do raportu z wykonania wstepnej oceny ryzyka powodziowego

Wstępna ocena ryzyka powodziowego dla województwa pomorskiego: 1. Mapa obszarów narażonych na niebezpieczństwo powodzi dla woj. pomorskiego 2. Mapa znaczących powodzi historycznych dla woj. pomorskiego 3. Mapa obszarów, na których wystąpienie powodzi jest prawodopodobne w woj. pomorskim

„Wyznaczenie granic bezpośredniego zagrożenia powodzią w celu uzasadnionego odtworzenia terenów zalewowych”

Opracowanie wykonane w latach 2003-2004 przez INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ Oddział w Gdyni / Poznaniu . Obejmuje rzeki przymorza: Słupię z jej dopływami Kamienicą i Skotawą, Łupawę, Łebę i Piaśnicę. Szczegółowy opis poszczególnych opracowań można pobrać w postaci plików *.pdf. Pliki z opisami zamieszczone są przy każdej z rzek.

Łeba - opis opracowania

Łeba – warstwy wektorowe GIS w formacie *.shp (skompresowane):

granice zasięgu zalewu wód powodziowych o prawdopodobieństwie przewyższenia 1% (woda 100-letnia) granice zasięgu zalewu wód powodziowych o prawdopodobieństwie przewyższenia 1% (woda 100-letnia)

Kilometraż Kilometraż

Przekroje poprzeczne z rzędnymi wód powodziowych Przekroje poprzeczne z rzędnymi wód powodziowych

W dniu 15 kwietnia 2015 r. na Hydroportalu ( http://mapy.isok.gov.pl/imap/ ) opublikowane zostały zweryfikowane i ostateczne wersje map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego w formacie pdf. Jednocześnie mapy zostały przekazane przez Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej organom administracji wskazanym w ustawie Prawo wodne (art. 88f ust. 3) i jako oficjalne dokumenty planistyczne stanowią podstawę do podejmowania działań związanych z planowaniem przestrzennym i zarządzaniem kryzysowym. Arkusze map obejmujacych miasto Łebę (dla średniego prawdopodobieństwa wystąpienia powodzi H=1%) załączono poniżej:

Łeba N-33-48-c-a-3

Łeba-Wschód N-33-48-c-a-4

Żarnowska N-33-48-c-c-1

Szczenurze N-33-48-c-c-2

Inne opracowania: Wpływ czynników antropogenicznych na zmiene stosunków wodnych na Nizinie Gadnieńsko-Łebakiej [Chlost I., Sikora M.,"The Impact Of Anthropogenic Pressure On The Change Of Water Relations In Gardno-Łeba Lowland", Department of Hydrology, University of Gdańsk, 2015

srodowisko/zasoby_wodne.txt · ostatnio zmienione: 2019/07/16 11:36 przez Grzegorz Kleina