Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


Pasek boczny

Herb Miasta Łeby

  • Nazewnictwo obiektów geograficznych znajdujących się na terenie miasta
  • położenie,
  • powierzchnia,
  • liczba mieszkańców,
  • ruch naturalny ludności,
  • saldo migracji,
  • Statut Gminy Miejskiej Łeba.
  • warunki meteorologiczne,
  • zasoby wodne,
  • stan sanitarny kąpieliska morskiego,
  • źródła zanieczyszczeń wód powierzchniowych i oczyszczanie ścieków,
  • jakość powietrza atmosferycznego,
  • klimat akustyczny,
  • promieniowanie elektromagnetyczne,
  • prawo ochrony środowiska w gminie.
  • waloryzacja przyrodnicza i inne opracowania
  • stan ochrony przyrody i krajobrazu,
  • Słowiński Park Narodowy,
  • rezerwat „Mierzeja Sarbska”,
  • obszary „Natura 2000”,
  • ochrona wybrzeża.
  • studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
  • plany miejscowe,
  • studium programowo-przestrzenne uzdrowiska Łeba,
  • inne opracowania do celów planistycznych.
  • stan rozwoju układu telekomunikacyjnego,
  • stan rozwoju układu komunikacyjnego,
  • stan rozwoju sieci energetycznych,
  • stan zaopatrzenia w gaz,
  • stan rozwoju sieci wodociągowo - kanalizacyjnej,
  • sposób odprowadzenia i oczyszczania ścieków,
  • sposób rozwiązywania problemu odpadów.
  • bogactwa naturalne,
  • turystyka,
  • rybołówstwo,
  • przemysł,
  • handel i usługi,
  • komunikacja,
  • rolnictwo,
  • leśnictwo,
  • rynek pracy i struktura zatrudnienia.
  • instytucje oświaty i wychowania,
  • instytucje kulturalne,
  • rozrywka,
  • sport i rekreacja,
  • ochrona zdrowia,
  • bezpieczeństwo publiczne,
  • organizacje pozarządowe,
  • zasoby mieszkaniowe
 • strategie rozwoju gminy
 • strategie rozwoju powiatu
 • strategie wojewódzkie
 • strategie krajowe
 • strategie UE
gospodarka:wieloletnie_plany_rozwoju_i_modernizacji_urzadzen_wodociagowych_i_urzadzen_kanalizacyjnych

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych

Podstawą do opracowania wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych są przepisy Art.21 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1152 z późn. zmianami). Poniżej przywołano kolejne ustępy tego artykułu wraz z uwagami i odniesieniami do orzecznictwa. 1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne opracowuje wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w jego posiadaniu, zwany dalej „planem”.

Opracowanie planu jest obowiązkiem przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego działającego na terenie danej gminy. Co istotne, plan ogranicza się w przypadku każdego z przedsiębiorstw tylko do tych urządzeń, które znajdują się w jego posiadaniu (art. 21 ust. 1 ustawy). Przez pojęcie posiadania rozumieć należy stan faktyczny, o którym mowa w art. 366 KC. Sformułowanie nie ogranicza więc planu jedynie do urządzeń, których przedsiębiorstwo jest właścicielem, lecz również tych, które np. dzierżawi. Obowiązek opracowania planu nie dotyczy natomiast przedsiębiorstw, które nie planują budowy urządzeń wodociągowych lub urządzeń kanalizacyjnych (art. 21 ust. 7 ustawy) (wyr. WSA w Łodzi z 5.4.2018 r., II SA/Łd 158/18, Legalis). Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych to akt określający planowany zakres inwestycji przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego na terenie danej gminy. Jest to plan rozwoju przedsiębiorstwa a nie plan rozwoju gminy wobec czego nie może on warunkować wykonania określonych zadań pod warunkiem zaangażowania organizacyjnego czy finansowego gminy.

2. Plan określa w szczególności: 1) planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych; 2) przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne w poszczególnych latach; 3) przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków; 4) nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach; 5) sposoby finansowania planowanych inwestycji.

Przepisy ustawy określają jednoznacznie zakres przedmiotowy planu. Po pierwsze, sama jego nazwa odnosi się do procesów rozwoju i modernizacji infrastruktury. Zasadne jest zatem przyjęcie, że dokument nie powinien zawierać w swojej treści działań przedsiębiorstwa o charakterze remontowym czy też konserwacyjnym. Po drugie, zakres planu dotyczy tylko urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, których definicje legalne zawarto w art. 2 pkt 14 i 16 ustawy. Po trzecie wreszcie, ustawodawca w art. 21 ust. 2 ustawy podał przykładowe elementy, które przedsiębiorstwo powinno określić opracowując plan, tj. planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych, przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne w poszczególnych latach, przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków, nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach, a także sposoby finansowania planowanych inwestycji. Sposobami finansowania planowanych inwestycji mogą być: - amortyzacja, - wynik finansowy przedsiębiorstwa (z różnicy pomiędzy przychodami przedsiębiorstwa a kosztami ich uzyskania w wybranym okresie sprawozdawczym), - finasowanie zewnętrzne (kredyty, fundusze, dotacje, leasing, dopłaty…).

3. Plan powinien być zgodny z kierunkami rozwoju gminy określonymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, z ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz ustaleniami zezwolenia wydanego temu przedsiębiorstwu na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Wójt (burmistrz, prezydent miasta) w procedurze uchwalania wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych pełni funkcję precyzyjnie określoną w przepisach ustawy. Jako organ wykonawczy gminy jest odpowiedzialny za pierwszy etap postępowania – weryfikację planu. Wieloletni plan jest przy tym niezwykle ważnym dokumentem dla funkcjonowania przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, a przede wszystkim dla planowania polityki inwestycyjnej oraz taryfowej.

4. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne przedkłada plan wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta), który sprawdza, czy spełnia on warunki określone w ust. 3.

Żaden z organów gminy nie jest uprawniony do modyfikacji planu. Rada gminy może go jedynie przyjąć lub odrzucić.

5. Plan spełniający warunki określone w ust. 3 rada gminy uchwala w terminie 3 miesięcy od dnia przedłożenia planu wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta).

Ustawodawca dając organowi samorządu w ramach kompetencji władczych prawo do uchwalenia/zatwierdzenia uprawnia organ samorządu do podjęcia rozstrzygnięcia zarówno o treści pozytywnej, jak i negatywnej. W prawie administracyjnym zobowiązanie organu administracji publicznej do zajęcia się określoną sprawą zawiera w swej istocie możliwość zajęcia nie tylko stanowiska pozytywnego, ale również stanowiska negatywnego (wyr. WSA w Łodzi z 5.4.2018 r., II SA/Łd 158/18, Legalis). Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych nie stanowi aktu prawa miejscowego oraz nie mieści się w żadnej z kategorii aktów prawnych wymienionych w art. 13 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 ze zm.).

6. W przypadku niepodjęcia uchwały w terminie, o którym mowa w ust. 5, plan stanowi podstawę do określenia i jednorazowego zatwierdzenia taryf.

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych wpływa bezpośrednio na kształtowanie się cen i stawek opłat taryfowych. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne uprawnione jest bowiem do uwzględnienia tylko tych kosztów inwestycji w zakresie urządzeń, które wynikają z uchwalonego przez radę gminy planu.

7. Obowiązek opracowania planu nie dotyczy przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, które nie planują budowy urządzeń wodociągowych lub urządzeń kanalizacyjnych.

gospodarka/wieloletnie_plany_rozwoju_i_modernizacji_urzadzen_wodociagowych_i_urzadzen_kanalizacyjnych.txt · ostatnio zmienione: 2019/04/08 12:02 przez Grzegorz Kleina