Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


Pasek boczny

Herb Miasta Łeby

  • Nazewnictwo obiektów geograficznych znajdujących się na terenie miasta
  • położenie,
  • powierzchnia,
  • liczba mieszkańców,
  • ruch naturalny ludności,
  • saldo migracji,
  • Statut Gminy Miejskiej Łeba.
  • warunki meteorologiczne,
  • zasoby wodne,
  • stan sanitarny kąpieliska morskiego,
  • źródła zanieczyszczeń wód powierzchniowych i oczyszczanie ścieków,
  • jakość powietrza atmosferycznego,
  • klimat akustyczny,
  • promieniowanie elektromagnetyczne,
  • prawo ochrony środowiska w gminie.
  • waloryzacja przyrodnicza i inne opracowania
  • stan ochrony przyrody i krajobrazu,
  • Słowiński Park Narodowy,
  • rezerwat „Mierzeja Sarbska”,
  • obszary „Natura 2000”,
  • ochrona wybrzeża.
  • studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
  • plany miejscowe,
  • studium programowo-przestrzenne uzdrowiska Łeba,
  • inne opracowania do celów planistycznych.
  • stan rozwoju układu telekomunikacyjnego,
  • stan rozwoju układu komunikacyjnego,
  • stan rozwoju sieci energetycznych,
  • stan zaopatrzenia w gaz,
  • stan rozwoju sieci wodociągowo - kanalizacyjnej,
  • sposób odprowadzenia i oczyszczania ścieków,
  • sposób rozwiązywania problemu odpadów.
  • bogactwa naturalne,
  • turystyka,
  • rybołówstwo,
  • przemysł,
  • handel i usługi,
  • komunikacja,
  • rolnictwo,
  • leśnictwo,
  • rynek pracy i struktura zatrudnienia.
  • instytucje oświaty i wychowania,
  • instytucje kulturalne,
  • rozrywka,
  • sport i rekreacja,
  • ochrona zdrowia,
  • bezpieczeństwo publiczne,
  • organizacje pozarządowe,
  • zasoby mieszkaniowe
 • strategie rozwoju gminy
 • strategie rozwoju powiatu
 • strategie wojewódzkie
 • strategie krajowe
 • strategie UE
srodowisko:wlasciciel_odpowiada_za_czyszczenie_koryt_rzek_i_potokow

zyszczenia koryt rzek i potoków z odpadów komunalnych powinien dokonywać właściciel wody na własny koszt . Wynika to wprost z obowiązków nałożonych przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 145, z późn. zm.) – dalej „pr.wod”. Właściciel wody ma bezwzględny obowiązek ochrony przed powodzią w tym m.in. usuwania zatamowań spowodowanych porzuceniem odpadów.
Zgodnie z art. 21 ust. 1 i 1a pr. wod., utrzymywanie wód stanowi obowiązek ich właściciela i obejmuje działania wynikające z planu utrzymania wód i niewynikające z planu utrzymania wód, jeżeli zachodzi pilna i uzasadniona konieczność realizacji tych działań z uwagi na zapewnienie ochrony przed powodzią lub w związku z koniecznością usunięcia skutków powodzi. Zgodnie zaś z art. 22 ust. 1a pr.wod., utrzymywanie wód ma na celu zapewnienie m.in. ochrony przed powodzią oraz spływu lodu oraz przeciwdziałania powstawaniu niekorzystnych zjawisk lodowych.

Ustawodawca w art. 22 ust. 1b pr. wod. sprecyzował również, w jaki sposób ma być realizowany powyższy obowiązek utrzymywania wód, wskazując m.in. w pkt 4 tego przepisu, że ma to realizowane poprzez usuwanie z śródlądowych wód powierzchniowych przeszkód naturalnych oraz wynikających z działalności człowieka.

Należy tu zaznaczyć ,że obowiązki właściciela wynikają z różnych powszechnie obowiązujących przepisów prawa - nie tylko z pr.wod. jak np. z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zwanej dalej „u.u.c.i.p.”.

Zgodnie z art.1 ust.1 u.u.c.i.p. ustawa ta określa m.in.obowiązki właścicieli nieruchomości, dotyczące utrzymania czystości i porządku przy czym w art.2 ust.1 pkt. definiuje ona „właściciela nieruchomości” , którym jest także współwłaściciel, użytkownik wieczysty oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.
Zgodnie z art.5 ust.1 pkt 3 i 3b ustawy właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez
zbieranie powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych a także pozbywają się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi.
Zgodnie z art.5 ust.2 ustawy wykonywanie powyższych obowiązków na terenie budowy realizowanej na nieruchomości należy do wykonawcy robót budowlanych.

Gmina oprócz wykonywania obowiązków w zakresie posiadanych nieruchomości wykonuje również zadanie własne
wynikające z art.6c ust.1 u.u.c.i.p. i polegające na zorganizowaniu odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy(art.6c ust.1). Rada gminy zgodnie z Art.6c ust.2 może podjąć uchwałę będąca aktem prawa miejscowego o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

Żaden przepis prawa nie zobowiązuje gminy do usuwania odpadów z cieków wodnych będących własnością Skarbu Państwa i pozostających w zarządzie jego jednostek organizacyjnych.

Przykłady artykułów prasowych:
„Kto ma płacić za sprzątanie bałaganu z nabrzeża Warty?” http://poznan.wyborcza.pl/poznan/1,36001,17847719,Kto_ma_placic_za_sprzatanie_balaganu_z_nabrzeza_Warty_.html#ixzz4HUoYVN2s „Kto powinien sprzątać Wisłok?” http://www.krosno24.pl/informacje.php3?id=8388

srodowisko/wlasciciel_odpowiada_za_czyszczenie_koryt_rzek_i_potokow.txt · ostatnio zmienione: 2018/09/21 14:34 przez Grzegorz Kleina