Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


Pasek boczny

Herb Miasta Łeby

  • Nazewnictwo obiektów geograficznych znajdujących się na terenie miasta
  • położenie,
  • powierzchnia,
  • liczba mieszkańców,
  • ruch naturalny ludności,
  • saldo migracji,
  • Statut Gminy Miejskiej Łeba.
  • warunki meteorologiczne,
  • zasoby wodne,
  • stan sanitarny kąpieliska morskiego,
  • źródła zanieczyszczeń wód powierzchniowych i oczyszczanie ścieków,
  • jakość powietrza atmosferycznego,
  • klimat akustyczny,
  • promieniowanie elektromagnetyczne,
  • prawo ochrony środowiska w gminie.
  • waloryzacja przyrodnicza i inne opracowania
  • stan ochrony przyrody i krajobrazu,
  • Słowiński Park Narodowy,
  • rezerwat „Mierzeja Sarbska”,
  • obszary „Natura 2000”,
  • ochrona wybrzeża.
  • studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
  • plany miejscowe,
  • studium programowo-przestrzenne uzdrowiska Łeba,
  • inne opracowania do celów planistycznych.
  • stan rozwoju układu telekomunikacyjnego,
  • stan rozwoju układu komunikacyjnego,
  • stan rozwoju sieci energetycznych,
  • stan zaopatrzenia w gaz,
  • stan rozwoju sieci wodociągowo - kanalizacyjnej,
  • sposób odprowadzenia i oczyszczania ścieków,
  • sposób rozwiązywania problemu odpadów.
  • bogactwa naturalne,
  • turystyka,
  • rybołówstwo,
  • przemysł,
  • handel i usługi,
  • komunikacja,
  • rolnictwo,
  • leśnictwo,
  • rynek pracy i struktura zatrudnienia.
  • instytucje oświaty i wychowania,
  • instytucje kulturalne,
  • rozrywka,
  • sport i rekreacja,
  • ochrona zdrowia,
  • bezpieczeństwo publiczne,
  • organizacje pozarządowe,
  • zasoby mieszkaniowe
 • strategie rozwoju gminy
 • strategie rozwoju powiatu
 • strategie wojewódzkie
 • strategie krajowe
 • strategie UE
infrastruktura:budynek_mieszkalny_jednorodzinny

BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY

PRZEPISY PRAWA

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1997 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 z późn.zm.)
[2] Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1935 z późn.zm.).
[3] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury I Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016 r. sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę (Dz.U. z 2016 r. poz.1493)
[4] Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 stycznia 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1034 z późn.zm.)
[5] Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1483z późn.zmianami)
[6] ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1182 z późn.zmianami) - ma zastosowanie jedynie do ochrony praw lokatorów oraz zasay gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy
INNE DOKUMENTY POWIĄZANE
[7] PN-B-02365:1970 (wersja polska) Powierzchnia budynków – Podział, określenia i zasady obmiaru. Norma wycofana 9 grudnia 1999 r. i zastapiona przez PN-ISO 9836:1997 (wersja polska) ale nadal stosowana
[8] PN-ISO 9836:1997 Właściwości użytkowe w budownictwie - Określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych
[9] PN-ISO 9836:2015-12 (wersja polska) Właściwości użytkowe w budownictwie - Określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych

Uwaga: Polskie Normy nie mogą być również uznane za samodzielne źródła prawa powszechnie obowiązującego, co wyni-ka wprost z Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. Zgodnie z Art.5 ust.3 i 4 ustawy [5] 3. stosowanie Polskich Norm jest do-browolne i mogą być powoływane w przepisach prawnych po ich opublikowaniu w języku polskim. Obowiązek stosowania PN w zakresie obliczania powierchni dotyczy jedynie powierzchni budynków jednorodzinnych i lokali mieszkalnych.

DEFINICJE

budynek (w/g Art.3 pkt 2 [1] - obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach
budynek (w/g §2 ust.1 pkt 4 [4]) - obiekt budowlany, który jest budynkiem w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz.U. poz. 1316 oraz z 2002 r. poz. 170);
budynek mieszkalny jednorodzinny (w/g Art.3 pkt 2a [1]) - budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użyt-kowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku;
lokal mieszkalny (w/g §11 ust.2 pkt 2 lit.a [2]) - wydzielone trwałymi ścianami w obrębie budynku pomieszczenie lub zespół pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych.
powierzchnia całkowita budynku (w/g PN-ISO 9836:1997) powierzchnia całkowita budynku jest sumą powierzchni całkowitych wszystkich kondygnacji budynku. Jako kondygnacja mogą być traktowane kondygnacje znajdujące się całkowicie lub częściowo poniżej poziomu terenu, kondygnacje powyżej poziomu terenu, poddasza, tarasy, tarasy na dachach, kondygnacje techniczne i kondygnacje magazynowe.
powierchnia całkowita kondygnacji (w/g PN-ISO 9836:1997) - powierzchnia kondygnacji mierzona na poziomie posadzki po obrysie zewnętrznym budynku z uwzględnieniem tynków, okładzin i balustrad. Wnęki i występy dla celów konstrukcyjnych lub estetycznych oraz wyprofilowania nie są wliczane, jeżeli nie zmieniają powierzchni netto kondygnacji. Kondygnacje przekryte, które nie są zamknięte lub są tylko częściowo zamknięte i nie mają elementów zamykających są obliczane z obrysu przekrycia na rzucie pionowym. Powierzchnia całkowita kondygnacji składa się z powierzchni kondygnacji netto i powierzchni zajętej przez konstrukcję
powierzchnia kondygnacji netto - (w/g PN-ISO 9836:1997) - powierzchnia kondygnacji ograniczona przez elementy zamykające. Powierzchnia kondygnacji netto nie jest określona dla następujących przestrzeni :
- pustej przestrzeni między powierzchnią terenu a dolną częścią budynku, np. kanały przełazowe;
- przestrzeni wewnętrznej stropodachów wentylowanych,
- poddasza nieużytkowego, nie nadającego się do poruszania się w pozycji wyprostowanej.
powierzchnia konstrukcji - (w/g PN-ISO 9836:1997) powierzchnia konstrukcji jest częścią powierzchni całkowitej kondygnacji (na rzucie poziomym na poziomie podłogi) i jest to powierzchnia utworzona przez elementy zamykające (np. ściany nośne zewnętrzne i wewnętrzne) i powierzchnie słupów, pionów wentylacyjnych, kominów, ścian działowych itp. oraz powierzchnie, przez które nie można przejść
powierzchnia zabudowy (w/g §8 ust.2 pkt 9 [2]) - powierzchnia projektowanych i istniejących obiektów budowlanych niezbędnych do sprawdzenia zgodności z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzją o warunkach zabudowy albo decyzją o lokalizacji inwestycji celu publicznego określana zgodnie z zasadami zawartymi w PN-ISO 9836: 1997 Właściwości użytkowe w budownictwie ‒ Określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych. Według tej normy powierzchnię zabudowy stanowi powierzchnia wyznaczona przez rzut pionowy zewnętrznych krawędzi budynku w stanie wykończonym na powierzchnię terenu. Do powierzchni zabudowy nie wliczamy powierzchni: obiektów oraz części obiektów budowlanych nie wystających ponad powierzchnię terenu, elementów drugorzędnych, np. schodów i ramp zewnętrznych, daszków, markiz, występów dachowych, oświetlenia zewnętrznego i wydzielonych obiekty pomocniczych, np. szklarni, altan, szop. Jeżeli obrys piętra jest większy niż parteru, to jego powierzchnię zaliczamy do powierzchni zabudowy (wyrok IV SA/Po 1226/12). Powierzchnię zadaszonego tarasu nie wlicza się do powierchni zabudowy chyba ,że znajduje się nad nim poddasze (wyrok NSA II OSK 675/13).
powierzchnia użytkowa lokalu (w/g Art.2 ust.1 pkt 7 [6]) - powierzchnia wszystkich pomieszczeń znajdujących się w lokalu, a w szczególności pokoi, kuchni, spiżarni, przedpokoi, alków, holi, korytarzy, łazienek oraz innych pomieszczeń służących mieszkalnym i gospodarczym potrzebom lokatora, bez względu na ich przeznaczenie i sposób używania; za powierzchnię użytkową lokalu nie uważa się powierzchni balkonów, tarasów i loggii, antresoli, szaf i schowków w ścianach, pralni, su-szarni, wózkowni, strychów, piwnic i komórek przeznaczonych do przechowywania opału;
Powierzchnia użytkowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego i lokali mieszkalnych (wg §11 ust.2 pkt 2 lit.b [2]) - ze-stawienie powierzchni użytkowych obliczanych według PN-ISO 9836: 1997, z uwzględnieniem definicji lokalu mieszkalnego określonej w §11 ust.2 pkt 2 lit.a [2]) oraz następujacych zasad zasad: powierzchnię pomieszczeń lub ich części o wysokości w świetle równej lub większej od 2,20 m należy zaliczać do obliczeń w 100%, o wysokości równej lub większej od 1,40 m, lecz mniejszej od 2,20 m ‒ w 50%, natomiast o wysokości mniejszej od 1,40 m pomija się całkowicie. Zgodnie z § 15 Roz-porzadzenia [2] przepisu §11 ust. 2 pkt 2, dotyczącego zasad obliczania powierzchni użytkowej, nie stosuje się przy nadbu-dowie, rozbudowie, przebudowie i zmianie sposobu użytkowania budynków mieszkalnych jednorodzinnych i lokali miesz-kalnych, jeżeli zasady te nie były stosowane w tych budynkach i lokalach oddanych do użytkowania przed dniem wejścia w życie rozporządzenia [2]. Zgodnie z PN-ISO 9836: 1997 przy obliczaniu powierzchni uzytkowej obowiazują następujace zasady:

Przedmiot obmiaru Sposób obmiaru
Obmiar przeprowadza się aa poziomie Na poziomie podłogi
Obmiar przeprowadza się w świetle ścian ograniczających W stanie całkowicie wykończonym
Wnęki w ścianach o pow. do 0,1 m: Nie dolicza się do powierzchni pomieszczenia
Wnęki w ścianach o pow. powyżej 0,1 m Nie dolicza się do powierzchni pomieszczenia
Pilastry i inne występy ścienne o pow. do 0,1 m Nie odejmuje się od powierzchni pomieszczenia
Pilastry i inne występy ścienne o pow. powyżej 0.1 m Nie odejmuje się od powierzchni pomieszczenia
Przejścia w ścianach, drzwiach i oknach balkonowych Nie dolicza się do powierzchni pomieszczenia
Precyzja zapisu wyników pomiaru liniowego do 0,01 m
Precyjzja zapisu wyników obliczeń powierzchni do 0.01 m
Powierzchnia pomieszczeń o zróżnicowanej wysokości Powierzchnię pomieszczenia liczy się w całości, zgodnie z powierzchnia podłogi, ale części pomieszczeń o wys. poniżej 1,90 m zaliczane są do powierzchni pomocniczej
Część pomieszczenia o wysokości wyższej od poziomu danej kondygnacji Wyodrębnia się i liczy oddzielnie powierzchnię obydwu części pomieszczenia
Powierzchnie zewnętrzne,niezamknięte ze wszystkich stron, dostępne z danego pomieszczenia (np. balkony, tarasy, loggie Dolicza się do powierzchni pomieszczenia, wykazując oddzielnie: powierzchnie nie nakryte (balkony, tarasy) i powierzchnie nakryte (loggie)

KATEGORIA OBIEKTU

Kategorie obiektów budowlanych w szczególności budynków mieszkalnych okresla załacznik do ustawy [1].
W tym załączniku wyszczególniono w szczególności:
budynki mieszkalne jednorodzinne - Kategoria I
pozostałe budynki mieszkalne - Kategoria XIII

O przypisaniu budynkowi mieszkalnemu określonej kategorii stanowi:
- zawartość projektu budowlanego zatwierdzonego przez właściwy organ architektoniczno-budowlany. Zgodnie z § 3 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia [2] na stronie tytułowej projektu budowlane-go należy zamieścić nazwę, adres i kategorię obiektu budowlanego oraz jednostkę ewidencyjną, obręb i numery działek ewidencyjnych, na których obiekt jest usytuowany. Zgodnie z art.34 ust.4a i 5 ustawy [1] zatwierdzeniu podlegają cztery egzemplarze projektu budowlanego, z których dwa egzemplarze przeznaczone są dla inwestora, jeden egzemplarz dla organu zatwierdzającego pro-jekt oraz jeden egzemplarz dla właściwego organu nadzoru budowlanego. 5. Inwestor, spełniający warunki do uzyskania pozwolenia na budowę, może żądać wydania odrębnej decyzji o zatwierdze-niu projektu budowlanego, poprzedzającej wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Decyzja jest ważna przez czas w niej oznaczony, jednak nie dłużej niż rok.
- zawartość rejestru wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę . Art.82b ust.3a lit.f ustawy [1] stanowi ,że w rejestrze wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę zamieszcza się informacje dotyczące obiektu budowlanego i zamierzenia budowlanego w zakresie: rodzaju i kategorii obiektu budowlanego, a w przypadku budynku także jego kubatury, oraz nazwy, rodzaju i adresu zamierzenia budowlanego.
Obowiązek prowadzenia rejestru wprowadzono 11.07.2003 a obowiązek prowadzenia rejestru elektronicznego 8.03.2016 r.
Adres wyszukiwarki: http://wyszukiwarka.gunb.gov.pl/ Przykładowe wyniki wyszukiwania (wybrane informacje):
1. Nazwa zamierzenia: przebudowa budynku usługowo mieszkalnego polegająca na powiększeniu istniejącego otworu okiennego
Nr decyzji: 261/2019 z 10.06.2019
Rodzaj obiektu: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
Kategoria obiektu XII
Uwagi: wpis w zakresie kategorii ewidentnie błędny - budynek ul. Kościuszki 28);
2. Nazwa zamierzenia: Budynek usługowy o funkcji motelowo-wypoczynkowej wraz z infrastrukturą techniczną (inst.wod kan sanitarnej, elektrycznej, gazowa, kan deszczowej, went. mechaniczna, grawitacyjna) budowa muru oporowego, zbiornik p poż.
Nr decyzji: 300/2019 z 2019-07-04
Rodzaj obiektu: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
Kategoria obiektu: XIV

3. Nazwa zamierzenia: budynek usługowo-magazynowy wraz z infrastrukturą towarzyszącą: utwardzenia placu i parkingu oraz 5 zbiorników na wody opadowe
Nr decyzji: 67/2019 z 2019-02-18
Rodzaj obiektu: obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
Kategoria obiektu: XVII

4. Nazwa zamierzenia: budowa trzech budynków rekreacji indywidualnych
Nr decyzji: 111/2019 z 2019-03-07
Rodzaj obiektu: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
Kategoria obiektu: III
Uwaga: błednie wpisany nr diałki uniemozliwiający lokalizacje nieruchomości (właebie nie ma dział-ki nr 22/6; taki nr występuje np. w Białogardzie?)

5. Nazwa zamierzenia: budowa budynku mieszkalno - usługowego
Nr decyzji: 30/2019 z 2019-01-28;
Rodzaj obiektu: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
Kategoria obiektu: XIV
Uwagi: dz.258/9 obr.2 ul. Derdowskiego

6. Nazwa zamierzenia: budynek usługowy- hotel bez przyłączy
Nr decyzji: 550/2018 z 2018-12-04
Rodzaj obiektu: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
Kategoria obiektu: XIV
Uwagi: dz.65/16 obr.2 (ul. Nadmorska)

7. Nazwa zamierzenia: przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Nr decyzji: 439/2018 z 2018-10-18
Rodzaj obiektu: budynek mieszkalny jednorodzinny
Kategoria obiektu: I
Uwagi: dz.319 obr.2 Abrahama 8 (na działce 2 budynki jednorodzinne nr 1724 i 698)

8. Nazwa zamierzenia: budynek mieszkalny z pokojami gościnnymi bez przyłączy
Nr decyzji: 29/2019 z 2019-01-28
Rodzaj obiektu: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
Kategoria obiektu: XIV
Uwagi: dz.822/15 obr.1 (ul. Kwiatkowskiego)

9. Nazwa zamierzenia: rozbudowa i nadbudowa budynku gospodarczego na funkcję mieszkalną
Nr decyzji: 115/2019 z 2019-03-08
Rodzaj obiektu: Budynek mieszkalny jednorodzinny
Kategowia obiektu: I
Uwagi: dz.694 obr.1 ul. Mieszka I 2 (na działce jest zlokalizowany budynek mieszkalny jednorodzin-ny nr 638 i budynek niemieszkalny nr 1121)

RZECZYWISTA KATEGORIA OBIEKTU A NAZWA ZAMIERZENIA

Wydanie pozwolenia na budowę w sytuacji niezgodności projektu budowlanego z planem stanowi rażące naruszenie prawa. Jeśli dla ustalenia zgodności z planem ma znaczenie rodzaj projektowanego obiektu budowlanego, to w ramach badania, o którym mowa w art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm. - obecnie: Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.), organ administracji ma obowiązek ustalenia rzeczywistego rodzaju projektowanego obiektu. Jest oczywiste, że od szczegółowej kontroli nie zwalnia organu ustalenie samej nazwy obiektu podanej w projekcie budowlanym i we wniosku o pozwolenie na budowę.

W przypadku obiektu określonego przez inwestora jako budynek gospodarczy kategorii III, należy ustalić przede wszystkim rzeczywistą funkcję, jaką projektowany budynek będzie spełniał (art. 34 ust. 3 pkt 1 Prawa budowlanego). Według § 11 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462 ze zm. - obecnie: Dz. U. z 2018 r. poz. 1935), opis techniczny projektu budowlanego ma określać przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego.
(Wyrok NSA z 2019-01-18 sygn. II OSK 606/18)

infrastruktura/budynek_mieszkalny_jednorodzinny.txt · ostatnio zmienione: 2019/08/08 12:39 przez Grzegorz Kleina