Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


Pasek boczny

Herb Miasta Łeby

  • Nazewnictwo obiektów geograficznych znajdujących się na terenie miasta
  • położenie,
  • powierzchnia,
  • liczba mieszkańców,
  • ruch naturalny ludności,
  • saldo migracji,
  • Statut Gminy Miejskiej Łeba.
  • warunki meteorologiczne,
  • zasoby wodne,
  • stan sanitarny kąpieliska morskiego,
  • źródła zanieczyszczeń wód powierzchniowych i oczyszczanie ścieków,
  • jakość powietrza atmosferycznego,
  • klimat akustyczny,
  • promieniowanie elektromagnetyczne,
  • prawo ochrony środowiska w gminie.
  • waloryzacja przyrodnicza i inne opracowania
  • stan ochrony przyrody i krajobrazu,
  • Słowiński Park Narodowy,
  • rezerwat „Mierzeja Sarbska”,
  • obszary „Natura 2000”,
  • ochrona wybrzeża.
  • studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
  • plany miejscowe,
  • studium programowo-przestrzenne uzdrowiska Łeba,
  • inne opracowania do celów planistycznych.
  • stan rozwoju układu telekomunikacyjnego,
  • stan rozwoju układu komunikacyjnego,
  • stan rozwoju sieci energetycznych,
  • stan zaopatrzenia w gaz,
  • stan rozwoju sieci wodociągowo - kanalizacyjnej,
  • sposób odprowadzenia i oczyszczania ścieków,
  • sposób rozwiązywania problemu odpadów.
  • bogactwa naturalne,
  • turystyka,
  • rybołówstwo,
  • przemysł,
  • handel i usługi,
  • komunikacja,
  • rolnictwo,
  • leśnictwo,
  • rynek pracy i struktura zatrudnienia.
  • instytucje oświaty i wychowania,
  • instytucje kulturalne,
  • rozrywka,
  • sport i rekreacja,
  • ochrona zdrowia,
  • bezpieczeństwo publiczne,
  • organizacje pozarządowe,
  • zasoby mieszkaniowe
 • strategie rozwoju gminy
 • strategie rozwoju powiatu
 • strategie wojewódzkie
 • strategie krajowe
 • strategie UE
infrastruktura:gazownictwo

Stan zaopatrzenia w gaz

Na podstawie upoważnienia udzielonego Burmistrzowi przez Radę Miejską w uchwale nr XIX/161/2008 z dnia 22.04.2008 Burmistrz Miasta Łeby w dniu 24.08.2008 podpisał z Firma Gazpartner Sp. z o.o. w Karlinie porozumienie w sprawie budowy i zaopatrzenia w gaz ziemny Gminy Miejskiej Łeba.
Projekt obejmuje swym zasięgiem teren 3 gmin: Nowa Wieś Lęborska , Wicko i Łeba.
W pierwszym etapie źródłem zasilania dla miasta Łeby będzie gaz ziemny wysokometanowy E (GZ-50) z instalacją do regazyfikacji LNG , do której gaz ziemny w stanie ciekłym będzie transportowany cysternami a następnie poddawany regazyfikacji. Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie gazu dla potrzeb miasta Łeby oszacowano na 2.723 Nm3/h.
Na terenie miasta Łeby planuje się wykonanie ok. 24145 m gazociągów średniego ciśnienia z rur PE.
Prace przygotowawcze (dokumentacyjne) rozpoczną się w roku 2008.

infrastruktura/gazownictwo.txt · ostatnio zmienione: 2016/12/08 11:51 przez Radosław Czyżewski