Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


Pasek boczny

Herb Miasta Łeby

  • Nazewnictwo obiektów geograficznych znajdujących się na terenie miasta
  • położenie,
  • powierzchnia,
  • liczba mieszkańców,
  • ruch naturalny ludności,
  • saldo migracji,
  • Statut Gminy Miejskiej Łeba.
  • warunki meteorologiczne,
  • zasoby wodne,
  • stan sanitarny kąpieliska morskiego,
  • źródła zanieczyszczeń wód powierzchniowych i oczyszczanie ścieków,
  • jakość powietrza atmosferycznego,
  • klimat akustyczny,
  • promieniowanie elektromagnetyczne,
  • prawo ochrony środowiska w gminie.
  • waloryzacja przyrodnicza i inne opracowania
  • stan ochrony przyrody i krajobrazu,
  • Słowiński Park Narodowy,
  • rezerwat „Mierzeja Sarbska”,
  • obszary „Natura 2000”,
  • ochrona wybrzeża.
  • studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
  • plany miejscowe,
  • studium programowo-przestrzenne uzdrowiska Łeba,
  • inne opracowania do celów planistycznych.
  • stan rozwoju układu telekomunikacyjnego,
  • stan rozwoju układu komunikacyjnego,
  • stan rozwoju sieci energetycznych,
  • stan zaopatrzenia w gaz,
  • stan rozwoju sieci wodociągowo - kanalizacyjnej,
  • sposób odprowadzenia i oczyszczania ścieków,
  • sposób rozwiązywania problemu odpadów.
  • bogactwa naturalne,
  • turystyka,
  • rybołówstwo,
  • przemysł,
  • handel i usługi,
  • komunikacja,
  • rolnictwo,
  • leśnictwo,
  • rynek pracy i struktura zatrudnienia.
  • instytucje oświaty i wychowania,
  • instytucje kulturalne,
  • rozrywka,
  • sport i rekreacja,
  • ochrona zdrowia,
  • bezpieczeństwo publiczne,
  • organizacje pozarządowe,
  • zasoby mieszkaniowe
 • strategie rozwoju gminy
 • strategie rozwoju powiatu
 • strategie wojewódzkie
 • strategie krajowe
 • strategie UE
infrastruktura:postoj_taksowek

Postój taksówek na obszarze gminy miejskiej Łeba

Na terenie gminy miejskiej Łeba nie ustanowiono przepisów porzadkowych regulujących zasady przewozu osób i bagażu taksówkami osobowymi wobec czego zasady te nalezy określać zgodnie z przepisami ogólnymi.

1. Miejsca wyznaczone wyłącznie dla taksówek oznacza się w sposób następujacy:
- zgodnie z przepisami § 53 Rozporządzenia Ministrów: Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393, z późn. zm.), znak D-19 “postój taksówek” oznacza miejsce przeznaczone na postój taksówek, a znak D-20 “koniec postoju taksówek” oznacza miejsce, w którym kończy się postój taksówek.
- zasady oznakowania miejsca przeznaczonego na postój taksówek określa pkt 5.2.19. oraz pkt 5.2.20. załącznika nr 1 do Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r. Nr 220, poz. 2181, z późn. zm.). Przepisy te stanowią, iż znak D-19 stosuje się w celu oznaczenia początku odcinka jezdni przeznaczonego tylko dla postoju taksówek. Znak ten powinien być wykonany jako dwustronny i umieszczony przy krawężniku obok miejsca, na które podjeżdża pierwsza z oczekujących taksówek. Postoje taksówek osobowych zaleca się ustalać w rejonach:
- dworców,
- domów towarowych,
- hoteli,
- restauracji,
- obiektów kulturalno-rozrywkowych.
Jeżeli to możliwe, postoje te należy wyznaczać na ulicach lokalnych, a na ulicach układu podstawowego - w zatokach, tak aby utrudnienia w ruchu innych pojazdów były jak najmniejsze. Długość odcinka przeznaczonego do postoju taksówek powinna wynikać z obserwacji i zapotrzebowania na taksówki w danym rejonie, ale nie powinna być mniejsza od 15 m (trzy taksówki) i większa niż 50 m (dziesięć taksówek). Większa liczba taksówek może oczekiwać na wyznaczonych placach, poza jezdniami. Jeżeli długość odcinka przeznaczonego do postoju nie została określona znakiem D-20, to oznacza to, iż postój taksówek może odbywać się w odległości do 20 m od znaku D-19.
Właściwe oznakowanie odcinka jezdni przeznaczonego na postój taksówek, zgodne z ww. przepisami rozporządzenia z dnia 3 lipca 2003 r., w pierwszej kolejności informuje kierującego pojazdem poruszającego się jezdnią, na której wyznaczono postój taksówek, o końcu postoju taksówek, a następnie znakiem D-19 wskazuje miejsce, na które podjeżdża pierwsza z oczekujących taksówek. Dlatego też postój pojazdów innych niż taksówki może odbywać się poza odcinkiem przeznaczonym na postój taksówek (oznaczonym znakami D-19 i D-20), a więc przed znakiem D-20 i dalej za znakiem D-19, o ile w tych miejscach nie występuje zakaz postoju.

2. Brak powszechnie obowiazujacych przepisów regulujących postój taksówek wraz z innymi kategoriami pojazdów na tych samych miejscach postojowych.Kierowcy taksówek zajmujący miejsca wyznaczone do parkowania pojazdów poza postojem dla taksówek, według obowiązujących przepisów, nie popełniają wykroczenia.

3. Jeśli taksówkarze parkują na miejscach postojowych przeznaczonych dla samochodów osobowych w strefie płatnego parkowania, obowiązuje ich takie same warunki jak innych kierowców o ile prawo miejscowe nie stanowi inaczej. W przypadku Gminy Miejskiej Łeba zgodnie z §9 ust.3 Załącznika do uchwały nr XXXVIII Rady Miejskiej w Łebie z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/307/2017 w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie Gminy Miejskiej Łeba i ustalenia stawek opłat za postój w tych strefach, sposobu ich pobierania (Dz. Urz. Woj. Pom. poz. 2551) Ustala się zerową stawkę opłaty za postój w strefie płatnego parkowania dla następujących użytkowników drogi taksówek na wyznaczonych dla nich miejscach do postoju.

infrastruktura/postoj_taksowek.txt · ostatnio zmienione: 2019/06/18 11:14 przez Grzegorz Kleina