Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


Pasek boczny

Herb Miasta Łeby

  • Nazewnictwo obiektów geograficznych znajdujących się na terenie miasta
  • położenie,
  • powierzchnia,
  • liczba mieszkańców,
  • ruch naturalny ludności,
  • saldo migracji,
  • Statut Gminy Miejskiej Łeba.
  • warunki meteorologiczne,
  • zasoby wodne,
  • stan sanitarny kąpieliska morskiego,
  • źródła zanieczyszczeń wód powierzchniowych i oczyszczanie ścieków,
  • jakość powietrza atmosferycznego,
  • klimat akustyczny,
  • promieniowanie elektromagnetyczne,
  • prawo ochrony środowiska w gminie.
  • waloryzacja przyrodnicza i inne opracowania
  • stan ochrony przyrody i krajobrazu,
  • Słowiński Park Narodowy,
  • rezerwat „Mierzeja Sarbska”,
  • obszary „Natura 2000”,
  • ochrona wybrzeża.
  • studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
  • plany miejscowe,
  • studium programowo-przestrzenne uzdrowiska Łeba,
  • inne opracowania do celów planistycznych.
  • stan rozwoju układu telekomunikacyjnego,
  • stan rozwoju układu komunikacyjnego,
  • stan rozwoju sieci energetycznych,
  • stan zaopatrzenia w gaz,
  • stan rozwoju sieci wodociągowo - kanalizacyjnej,
  • sposób odprowadzenia i oczyszczania ścieków,
  • sposób rozwiązywania problemu odpadów.
  • bogactwa naturalne,
  • turystyka,
  • rybołówstwo,
  • przemysł,
  • handel i usługi,
  • komunikacja,
  • rolnictwo,
  • leśnictwo,
  • rynek pracy i struktura zatrudnienia.
  • instytucje oświaty i wychowania,
  • instytucje kulturalne,
  • rozrywka,
  • sport i rekreacja,
  • ochrona zdrowia,
  • bezpieczeństwo publiczne,
  • organizacje pozarządowe,
  • zasoby mieszkaniowe
 • strategie rozwoju gminy
 • strategie rozwoju powiatu
 • strategie wojewódzkie
 • strategie krajowe
 • strategie UE
programy_europejskiego_instrumentu_sasiedztwa

https://www.ewt.gov.pl/strony/o-programach/przeczytaj-o-programach/programy-europejskiego-instrumentu-sasiedztwa/

Działanie 1 Współpraca w zakresie zachowania i transgranicznego rozwoju dziedzictwa historycznego, przyrodniczego i kulturowego (od 16.04.2018 do 16.07.2018)
- wspólne inicjatywy i wydarzenia dotyczące promocji, rozwoju i zachowania kultury lokalnej, historii i dziedzictwa przyrodniczego;
- wspólne projekty mające na celu wsparcie, promocję i zachowanie tradycyjnego rzemiosła, rękodzieła i umiejętności;
- wspólne projekty dotyczące przygotowania i realizacji inwestycji w infrastrukturę turystyczną i usługi zwiększające zrównoważone użytkowanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w turystyce, włączając uzupełniającą infrastrukturę turystyczną, służącą korzystaniu z dziedzictwa kulturowego, historycznego i przyrodniczego (np. trasy rowerowe, szlaki turystyki wodnej, ścieżki przyrodnicze, ścieżki edukacyjne, oznakowanie, infrastruktura dla osób ze szczególnym potrzebami itp.), rozwój terenów rekreacyjnych;
- wspólne tworzenie produktów turystycznych z poszanowaniem ochrony dziedzictwa kulturowego, historycznego i przyrodniczego;
- wspólne projekty stymulujące współpracę pomiędzy instytucjami w obszarze dziedzictwa historycznego, kulturowego i przyrodniczego, np. zarządzanie dziedzictwem przyrodniczym, rozwój wspólnych produktów turystycznych i usług, marketing zasobów dziedzictwa (dzielenie się najlepszymi praktykami i rozwijanie odpowiednich umiejętności powiązanych);
- konserwacja, zachowanie i adaptacja lub rozwijanie dziedzictwa kulturowego, historycznego lub przyrodniczego do celów turystycznych oraz społecznych, kulturalnych, edukacyjnych i innych celów społeczności lokalnych;
- wspólne szkolenia i wymiany personelu mające na celu poprawę umiejętności w zakresie zarządzania dziedzictwem kulturowym lub przyrodniczym, rozwoju wspólnych produktów i usług turystycznych, marketingu zasobów dziedzictwa z obszaru Programu i innych umiejętności powiązanych;
- zachowanie, przywrócenie i odbudowa obiektów dziedzictwa kulturowego i historycznego, zabytków i ich otoczenia;
- przygotowanie i opracowanie analiz, badań, strategii i programów w celu zachowania dziedzictwa kulturowego;
- tworzenie systemów informacji kulturowej;
- zachowanie dziedzictwa przyrodniczego wspólnej ekologicznej i kulturowej wartości, np. rezerwaty, parki narodowe itp.

Działanie 2 Współpraca na rzecz czystego środowiska naturalnego na obszarze transgranicznym (od 16.04.2018 do 16.07.2018)
W tym obszarze wsparcie można uzyskać na projekty, które obejmują długą listę przedsięwzięć środowiskowych w zakresie gospodarki odpadami, gospodarki wodnej, monitorowania czystości powietrza, łagodzenia zmian klimatycznych, ochrony różnorodności biologicznej itp. w obszarze transgranicznym.

Działanie 3 Dostępne regiony oraz zrównoważony transgraniczny transport i komunikacja (od 16.04.2018 do 16.07.2018)
Działania związane z poprawą dostępności transportowej, rozwojem transportu przyjaznego środowisku, budową i modernizacją sieci i systemów komunikacyjnych, m.in.: wspólne inwestycje w poprawę jakości i dostępności infrastruktury społecznej i gospodarczej;wspólny rozwój systemów transportu multimodalnego; wspólny rozwój i poprawa jakości i bezpieczeństwa istniejących połączeń komunikacyjnych; Wspólne przygotowanie studiów wykonalności, ocen oddziaływania na środowisko i technicznej dokumentacji systemów transportowych; wspólne inicjatywy promocji zrównoważonego transportu pasażerskiego i ładunków; wspólne projekty mające na celu poprawę mobilności osób i dóbr;
rozwój i poprawa przyjaznych środowisku niskoemisyjnych systemów transportu (włączając zmniejszanie poziomu hałasu); wspólne inicjatywy rozwoju i poprawy jakości istniejącej infrastruktury ICT; wspólne projekty przygotowania studiów wykonalności, ocen oddziaływania na środowisko i dokumentacji technicznej związanej z tworzeniem sieci szerokopasmowych.

Działanie 4 Wspólne działania na rzecz skuteczności i bezpieczeństwa na granicach ( od 16.04.2018 do 16.07.2018)
Wspólne inicjatywy w zakresie poprawy infrastruktury przejść granicznych; wspólne tworzenie spójnego systemu znaków i identyfikacji wizualnej przejść granicznych;wspólne projekty dotyczące wyposażenia istniejących przejść granicznych umożliwiających usprawnienie ich funkcjonowania; wspólny rozwój i modernizacja infrastruktury wspierającej przejścia graniczne;

programy_europejskiego_instrumentu_sasiedztwa.txt · ostatnio zmienione: 2018/07/24 07:39 przez Grzegorz Kleina