Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


Pasek boczny

Herb Miasta Łeby

  • Nazewnictwo obiektów geograficznych znajdujących się na terenie miasta
  • położenie,
  • powierzchnia,
  • liczba mieszkańców,
  • ruch naturalny ludności,
  • saldo migracji,
  • Statut Gminy Miejskiej Łeba.
  • warunki meteorologiczne,
  • zasoby wodne,
  • stan sanitarny kąpieliska morskiego,
  • źródła zanieczyszczeń wód powierzchniowych i oczyszczanie ścieków,
  • jakość powietrza atmosferycznego,
  • klimat akustyczny,
  • promieniowanie elektromagnetyczne,
  • prawo ochrony środowiska w gminie.
  • waloryzacja przyrodnicza i inne opracowania
  • stan ochrony przyrody i krajobrazu,
  • Słowiński Park Narodowy,
  • rezerwat „Mierzeja Sarbska”,
  • obszary „Natura 2000”,
  • ochrona wybrzeża.
  • studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
  • plany miejscowe,
  • studium programowo-przestrzenne uzdrowiska Łeba,
  • inne opracowania do celów planistycznych.
  • stan rozwoju układu telekomunikacyjnego,
  • stan rozwoju układu komunikacyjnego,
  • stan rozwoju sieci energetycznych,
  • stan zaopatrzenia w gaz,
  • stan rozwoju sieci wodociągowo - kanalizacyjnej,
  • sposób odprowadzenia i oczyszczania ścieków,
  • sposób rozwiązywania problemu odpadów.
  • bogactwa naturalne,
  • turystyka,
  • rybołówstwo,
  • przemysł,
  • handel i usługi,
  • komunikacja,
  • rolnictwo,
  • leśnictwo,
  • rynek pracy i struktura zatrudnienia.
  • instytucje oświaty i wychowania,
  • instytucje kulturalne,
  • rozrywka,
  • sport i rekreacja,
  • ochrona zdrowia,
  • bezpieczeństwo publiczne,
  • organizacje pozarządowe,
  • zasoby mieszkaniowe
 • strategie rozwoju gminy
 • strategie rozwoju powiatu
 • strategie wojewódzkie
 • strategie krajowe
 • strategie UE
przepisy_prawne:zanieczyszczanie_drogi_publicznej_-_art.91_i_art.145_ustawy_-_kodeks_wykroczen
Art. 91 k.w. - Kto zanieczyszcza drogę publiczną… podlega karze grzywny do 1500 złotych albo karze nagany.
Art. 145 k.w. Kto zanieczyszcza lub zaśmieca miejsca dostępne dla publiczności, a w szczególności drogę, ulicę, plac, ogród, trawnik lub zieleniec,podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany.

W przypadku art.91 k.w. dobrem chronionym jest bezpieczeństwo i płynność ruchu na drodze publicznej.
Zachowanie się sprawcy może polegać m.in. na zanieczyszczeniu drogi publicznej ale tylko w takich okolicznościach, w których może to spowodować zagrożenie bezpieczeństwa lub stanowić utrudnienie w ruchu drogowym. Ustawa nie wymaga, aby zachowania wymienione w tym przepisie już sprowadziły niebezpieczeństwo lub stanowiły utrudnienie w ruchu, konieczne jest natomiast wykazanie,że w danych okolicznościach zachowania te mogły spowodować niebezpieczeństwo lub stanowić utrudnienie w ruchu drogowym.

Dobrem chronionym przez art. 145 jest czystość i estetyczny wygląd miejsc powszechnie dostępnych, wśród których
ustawodawca jedynie tytułem przykładów wymienia drogę, ulicę, plac, ogród, trawnik lub zieleniec.
Sprawcą wykroczenia z art. 145 może być każdy, od strony podmiotowej wykroczenie z w/w art. może być popełnione
zarówno umyślnie jak i nie umyślnie.

Należy rozróżnić zanieczyszczanie od zaśmiecania drogi publicznej.
Istota rzeczy tkwi w tym, że z punktu widzenia odpowiedzialności z art. 91 zanieczyszczenie musi być zdatne do sprowadzenia niebezpieczeństwa np. rozlanie oleju, rozlanie przewożonych substancji. Jeżeli zanieczyszczenie drogi nie mogło spowodować niebezpieczeństwa ani utrudnienia w ruchu to czyn sprawcy może być oceniony jako wykroczenie z art. 145 Kw.

Uprawnienia do nakładania grzywien w drodze mandatu posiadają:
1) Art.91
Policja (Art.1 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2067 z późn.zm.)
Straż Miejska (§ 2 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz.U. 2003 Nr 208, poz. 2026 z późn. zmianami)
Straż Graniczna (§ 2 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 kwietnia 2014 r.w sprawie wykroczeń, za które funkcjonariusze Straży Granicznej są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego
(Dz.U. z 2014 r. poz. 539 z późn. zmianami)
Inspekcja Transportu drogowego (§ 2 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie nadania inspektorom Inspekcji Transportu Drogowego oraz pracownikom Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1330 z późn. zmianami)
2) Art.145
Policja (Art.1 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2067 z późn.zm.)
Straż Miejska (§ 2 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz.U. 2003 Nr 208, poz. 2026 z późn. zmianami)
Straż Graniczna (§ 2 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 kwietnia 2014 r.w sprawie wykroczeń, za które funkcjonariusze Straży Granicznej są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego
(Dz.U. z 2014 r. poz. 539 z późn. zmianami)

przepisy_prawne/zanieczyszczanie_drogi_publicznej_-_art.91_i_art.145_ustawy_-_kodeks_wykroczen.txt · ostatnio zmienione: 2018/07/23 15:35 przez Grzegorz Kleina