Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


Pasek boczny

Herb Miasta Łeby

  • Nazewnictwo obiektów geograficznych znajdujących się na terenie miasta
  • położenie,
  • powierzchnia,
  • liczba mieszkańców,
  • ruch naturalny ludności,
  • saldo migracji,
  • Statut Gminy Miejskiej Łeba.
  • warunki meteorologiczne,
  • zasoby wodne,
  • stan sanitarny kąpieliska morskiego,
  • źródła zanieczyszczeń wód powierzchniowych i oczyszczanie ścieków,
  • jakość powietrza atmosferycznego,
  • klimat akustyczny,
  • promieniowanie elektromagnetyczne,
  • prawo ochrony środowiska w gminie.
  • waloryzacja przyrodnicza i inne opracowania
  • stan ochrony przyrody i krajobrazu,
  • Słowiński Park Narodowy,
  • rezerwat „Mierzeja Sarbska”,
  • obszary „Natura 2000”,
  • ochrona wybrzeża.
  • studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
  • plany miejscowe,
  • studium programowo-przestrzenne uzdrowiska Łeba,
  • inne opracowania do celów planistycznych.
  • stan rozwoju układu telekomunikacyjnego,
  • stan rozwoju układu komunikacyjnego,
  • stan rozwoju sieci energetycznych,
  • stan zaopatrzenia w gaz,
  • stan rozwoju sieci wodociągowo - kanalizacyjnej,
  • sposób odprowadzenia i oczyszczania ścieków,
  • sposób rozwiązywania problemu odpadów.
  • bogactwa naturalne,
  • turystyka,
  • rybołówstwo,
  • przemysł,
  • handel i usługi,
  • komunikacja,
  • rolnictwo,
  • leśnictwo,
  • rynek pracy i struktura zatrudnienia.
  • instytucje oświaty i wychowania,
  • instytucje kulturalne,
  • rozrywka,
  • sport i rekreacja,
  • ochrona zdrowia,
  • bezpieczeństwo publiczne,
  • organizacje pozarządowe,
  • zasoby mieszkaniowe
 • strategie rozwoju gminy
 • strategie rozwoju powiatu
 • strategie wojewódzkie
 • strategie krajowe
 • strategie UE
srodowisko:jakosc_powietrza_atmosferycznego

Jakość powietrza atmosferycznego

Źródła emisji zanieczyszczeń do atmosfery w Łebie stanowi:

 • emitory obiektów przemysłowych;
 • indywidualne źródła ciepła zabudowy mieszkaniowej i obiektów usługowych (tzw. emisja niska);
 • zanieczyszczenia komunikacyjne (emisja liniowa wzdłuż ciągów komunikacji samochodowej).

Główne ródła zanieczyszczeń atmosfery na obszarze miasta stanowią kotłownie centralnego ogrzewania dużych obiektów hotelarskich oraz zakłady przetwórstwa rybnego: „DOS” przy ul. Kopernika i „Ternaeben - Pl” przy ul. Wspólnej.

Miasta Łeba objęte jest siecią monitoringu stężenia pyłu, dwutlenku siarki i dwutlenku azotu. Stacje i punkty pomiarowe są zlokalizowane przy ul. Nadmorskiej 8 (OW Wodnik i OW Słowiniec) i przy u. Kościuszki 46. Systematyczne prowadzone badania wskazują ,że na obszarze miasta nie notuje się przekroczenia dopuszczalnych poziomów w/w substancji w powietrzu.

Wyniki pomiarów 1992-1996 Wyniki pomiarów 2005-2006 Wyniki pomiarów 2007 Wyniki pomiarów 2008 stan_powietrza_i_kw_2009.pdf| Wyniki pomiarów I kwartał 2009}}

srodowisko/jakosc_powietrza_atmosferycznego.txt · ostatnio zmienione: 2016/12/08 13:20 przez Radosław Czyżewski