Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


Pasek boczny

Herb Miasta Łeby

  • Nazewnictwo obiektów geograficznych znajdujących się na terenie miasta
  • położenie,
  • powierzchnia,
  • liczba mieszkańców,
  • ruch naturalny ludności,
  • saldo migracji,
  • Statut Gminy Miejskiej Łeba.
  • warunki meteorologiczne,
  • zasoby wodne,
  • stan sanitarny kąpieliska morskiego,
  • źródła zanieczyszczeń wód powierzchniowych i oczyszczanie ścieków,
  • jakość powietrza atmosferycznego,
  • klimat akustyczny,
  • promieniowanie elektromagnetyczne,
  • prawo ochrony środowiska w gminie.
  • waloryzacja przyrodnicza i inne opracowania
  • stan ochrony przyrody i krajobrazu,
  • Słowiński Park Narodowy,
  • rezerwat „Mierzeja Sarbska”,
  • obszary „Natura 2000”,
  • ochrona wybrzeża.
  • studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
  • plany miejscowe,
  • studium programowo-przestrzenne uzdrowiska Łeba,
  • inne opracowania do celów planistycznych.
  • stan rozwoju układu telekomunikacyjnego,
  • stan rozwoju układu komunikacyjnego,
  • stan rozwoju sieci energetycznych,
  • stan zaopatrzenia w gaz,
  • stan rozwoju sieci wodociągowo - kanalizacyjnej,
  • sposób odprowadzenia i oczyszczania ścieków,
  • sposób rozwiązywania problemu odpadów.
  • bogactwa naturalne,
  • turystyka,
  • rybołówstwo,
  • przemysł,
  • handel i usługi,
  • komunikacja,
  • rolnictwo,
  • leśnictwo,
  • rynek pracy i struktura zatrudnienia.
  • instytucje oświaty i wychowania,
  • instytucje kulturalne,
  • rozrywka,
  • sport i rekreacja,
  • ochrona zdrowia,
  • bezpieczeństwo publiczne,
  • organizacje pozarządowe,
  • zasoby mieszkaniowe
 • strategie rozwoju gminy
 • strategie rozwoju powiatu
 • strategie wojewódzkie
 • strategie krajowe
 • strategie UE
srodowisko:raport_o_stanie_srodowiska_w_wojewodztwie_pomorskim_w_2015_roku

Raport o stanie środowiska w woj. pomorskim w 2015 r.

raport_o_stanie_srodowiska_w_wojewodztwie_pomorskim_w_2015_roku.pdf

Raport opracowano:

 • w Wydziale Monitoringu Środowiska
 • WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA w GDAŃSKU

Pod kierunkiem:

 • Radosława Rzepeckiego
 • p.o. Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska

Autorzy opracowania (pracownicy WIOŚ w Gdańsku):

 • Iwona Czeszumska, Katarzyna Damps, Joanna Jóźwik, Elżbieta Korzec, Anna Kulig-Priebe,
 • Iwona Naumowicz, Jakub Piekart, Ryszard Potrykus, Jarosław Stańczyk, Piotr Trybuszewski,
 • Alicja Wojtaszek, Adam Zarembski

Redakcja, przygotowanie tekstu do druku, zdjęcie na okładce:

 • WypunktowanieIwona Czeszumska

Wydano ze środków:

 • Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 • w Gdańsku
 • w ramach Biblioteki Monitoringu Środowiska

W opracowaniu wykorzystano materiały:

 • Głównego Urzędu Statystycznego
 • Urzędu Statystycznego w Gdańsku i Słupsku
 • Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku
 • PIG-PIB, Oddziału Geologii Morza w Gdańsku
 • ARMAAG Gdańsk
 • Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku
 • organów administracji samorządowej

Publikacja dostępna jest na stronie internetowej WIOŚ Gdańsk pod adresem:

srodowisko/raport_o_stanie_srodowiska_w_wojewodztwie_pomorskim_w_2015_roku.txt · ostatnio zmienione: 2016/12/08 14:09 przez Radosław Czyżewski