Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


Pasek boczny

Herb Miasta Łeby

  • Nazewnictwo obiektów geograficznych znajdujących się na terenie miasta
  • położenie,
  • powierzchnia,
  • liczba mieszkańców,
  • ruch naturalny ludności,
  • saldo migracji,
  • Statut Gminy Miejskiej Łeba.
  • warunki meteorologiczne,
  • zasoby wodne,
  • stan sanitarny kąpieliska morskiego,
  • źródła zanieczyszczeń wód powierzchniowych i oczyszczanie ścieków,
  • jakość powietrza atmosferycznego,
  • klimat akustyczny,
  • promieniowanie elektromagnetyczne,
  • prawo ochrony środowiska w gminie.
  • waloryzacja przyrodnicza i inne opracowania
  • stan ochrony przyrody i krajobrazu,
  • Słowiński Park Narodowy,
  • rezerwat „Mierzeja Sarbska”,
  • obszary „Natura 2000”,
  • ochrona wybrzeża.
  • studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
  • plany miejscowe,
  • studium programowo-przestrzenne uzdrowiska Łeba,
  • inne opracowania do celów planistycznych.
  • stan rozwoju układu telekomunikacyjnego,
  • stan rozwoju układu komunikacyjnego,
  • stan rozwoju sieci energetycznych,
  • stan zaopatrzenia w gaz,
  • stan rozwoju sieci wodociągowo - kanalizacyjnej,
  • sposób odprowadzenia i oczyszczania ścieków,
  • sposób rozwiązywania problemu odpadów.
  • bogactwa naturalne,
  • turystyka,
  • rybołówstwo,
  • przemysł,
  • handel i usługi,
  • komunikacja,
  • rolnictwo,
  • leśnictwo,
  • rynek pracy i struktura zatrudnienia.
  • instytucje oświaty i wychowania,
  • instytucje kulturalne,
  • rozrywka,
  • sport i rekreacja,
  • ochrona zdrowia,
  • bezpieczeństwo publiczne,
  • organizacje pozarządowe,
  • zasoby mieszkaniowe
 • strategie rozwoju gminy
 • strategie rozwoju powiatu
 • strategie wojewódzkie
 • strategie krajowe
 • strategie UE
infrastruktura:ogrodzenie_placu_budowy

OGRODZENIE PLACU BUDOWY

Podstawa prawne:
[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 z późn.zm.)
[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 Nr 47, poz. 401).

Zgodnie z art.3 pkt 3a ustawy [1] droga jest obiektem budowlanym liniowym.
Zgodnie z art.3 pkt 9 ustawy [1] ogrodzenia są urządzeniami budowlanymi.
Zgodnie z art.3 pkt 10 ustawy [1] terenem budowy jest przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy
Zgodnie z art.29 ust.2 pkt 15 ustawy [1] instalowanie urządzeń na obiektach budowlanych nie wymaga pozwolenia na budowę przy czym zgodnie z Art.30 ust.1 ust.1 pkt 3 lit b) ustawy [1] zgłoszenia właściwemu organowi architektoniczno-budowlanego wymaga instalowanie urzadzeń o wysokości pow. 3 m na obiektach budowlanych.
Zgodnie z przepisami rozporzadzenia [2]:
- zagospodarowanie terenu budowy wykonuje się przed rozpoczęciem robót budowlanych, co najmniej w szczególności w zakresie ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych (§8 pkt.1),
- Teren budowy lub robót należy ogrodzić albo w inny sposób uniemożliwić wejście osobom nieupoważnionym (§9 ust.1),
- Jeżeli ogrodzenie terenu budowy lub robót nie jest możliwe, należy oznakować granice terenu za pomocą tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewnić stały nadzór (§9 ust.2),
- ogrodzenie terenu budowy wykonuje się w taki sposób, aby nie stwarzało zagrożenia dla ludzi. Wysokość ogrodzenia powinna wynosić co najmniej 1,5 m (§10),
- przy składowaniu materiałów odległość stosów nie powinna być mniejsza niż 0,75 m od ogrodzenia (§26 ust.5 pkt 1).

infrastruktura/ogrodzenie_placu_budowy.txt · ostatnio zmienione: 2019/10/02 10:54 przez Grzegorz Kleina