Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


zasady_postepowania_podczas_interwencji_prowadzonych_w_zwiazku_ze_zgloszeniem_wystapienia_zagrozen_od_rojow_lub_gniazd_owadow_blonkoskrzydlych

Zasady postępowania podczas interwencji prowadzonych w zwiazku ze zgłoszeniem wystąpienia zagrożeń od rojów lub gniazd owadów błonkoskrzydłych [PSP,10 lipca 2009 r.]

Zasady dysponowania do działań ratowniczych

Zgodnie z § 20 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie szczegółowej organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1319 z późn.zm.) dysponowanie do działań ratowniczych na miejsce zdarzenia uwzględnia następujące okoliczności: 1) możliwość podjęcia działań ratowniczych na miejscu zdarzenia w jak najkrótszym czasie; 2) liczbę osób zagrożonych lub poszkodowanych; 3) skalę zagrożenia, miejsce i rodzaj zdarzenia, prognozę następstw zdarzenia dla życia, zdrowia, środowiska lub mienia oraz wielkość i przeznaczenie terenu lub obiektu; 4) aktualny potencjał sił i środków będących w dyspozycji; 5) możliwość wykorzystania w działaniach ratowniczych sił i środków z obszarów chronionych innych niż obszar chroniony właściwy dla miejsca zdarzenia, w tym z sąsiednich powiatów i województw oraz podmiotów objętych przepisami prawa górniczego, lotniczego, morskiego, wodnego oraz przepisami w zakresie bezpieczeństwa i ratownictwa w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich; 6) możliwość wykorzystania odwodów operacyjnych na obszarze województwa lub centralnego odwodu operacyjnego; 7) zasady i procedury powiadamiania i dysponowania zasobów ratowniczych zawarte w planach ratowniczych; 8) możliwość techniczno-logistycznego wsparcia działań ratowniczych; 9) stan infrastruktury i natężenia ruchu w komunikacji, a także warunki terenowe i atmosferyczne mające wpływ na czas przybycia sił i środków oraz organizację działań ratowniczych.

Zadania z zakresu ochrony zwierząt przed bezdomnością realizowane przez OSP Łeba poza terenem gminy

Zgodnie z Art.3 ust.2 pkt 14 ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1454 z późn.zmianami) gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie i tworzą warunki niezbędne do ich utrzymania, a w szczególności zapobiegają bezdomności zwierząt na zasadach określonych w przepisach o ochronie zwierząt.

Zgodnie natomiast z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1840 z późn.zm.): - zapobieganie bezdomności zwierząt i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy do zadań własnych gmin (art.11 ust.1).

Zarówno w Uchwale Nr XXXVII/ 23/2018 Rady Gminy Wicko z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wicko jak i Uchwale Nr XXXVI/433/2018 Rady Miejskiej w Łebie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Łeby w 2018 roku wskazano to samo schronisko dla zwierząt (Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Dąbrówce, Dąbrówka Młyn 30, 84-242 Luzino).

Schronisko zapewnienia opiekę bezdomnym zwierzętom domowym odpowiednio z terenu każdej z gmin.

Gmina nie ma podstaw prawnych do finansowania zdarzeń , które maja miejsce na terenie gminy sąsiedniej. Oddając zwierzę znalezione na terenie sasiedniej gminy do schroniska wykonuje tą czynność bez podstawy prawnej i niezgodnie z umową zawarta ze schroniskiem.

zasady_postepowania_podczas_interwencji_prowadzonych_w_zwiazku_ze_zgloszeniem_wystapienia_zagrozen_od_rojow_lub_gniazd_owadow_blonkoskrzydlych.txt · ostatnio zmienione: 2018/08/20 13:53 przez Grzegorz Kleina