Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


projekt_ustawy_o_zmianie_ustawy_-_kodeks_postepowania_w_sprawach_o_wykroczenia_oraz_niektorych_innych_ustaw_druk_sejmowy_nr_1814
                        <hi #ffaec9>DZIAŁ XIII
                        Koszty postępowania</hi>

<hi #ffaec9>Art. 117. § 1. Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, wszelkie wydatki w toku postępowania w sprawach o wykroczenia, w tym wydatki ponoszone w toku czynności wyjaśniających, wykłada tymczasowo Skarb Państwa. § 2. Wydatki związane z ustanowieniem obrońcy lub pełnomocnika wykłada strona, która go ustanowiła. § 3. Wydatki, o których mowa w § 1, ponoszone w toku czynności wyjaśniających przeprowadzanych przez organ podległy władzom jednostki samorządu terytorialnego wykłada tymczasowo właściwa jednostka samorządu terytorialnego. Art. 118. § 1. Wydatki wykładane przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego mają charakter zryczałtowany. Zryczałtowane wydatki nie obejmują: 1) należności biegłych lub instytucji wyznaczonych do wydania opinii; 2) nieopłaconej przez strony pomocy prawnej udzielonej z urzędu przez adwokatów lub radców prawnych. § 2. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, wysokość zryczałtowanych wydatków postępowania w sprawach o wykroczenia, w tym wysokość zryczałtowanych wydatków ponoszonych w toku czynności wyjaśniających, a także wysokość opłaty, o której mowa w art. 113 § 2, uwzględniając przeciętne koszty poszczególnych czynności.

Art. 119. § 1. Od skazanego sąd zasądza opłatę na rzecz Skarbu Państwa, zryczałtowane wydatki i należności, o których mowa w art. 118 § 1 pkt 1 i 2, na rzecz odpowiednio Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz wydatki na rzecz oskarżyciela posiłkowego. § 2. W razie uniewinnienia obwinionego lub umorzenia postępowania koszty postępowania ponosi: 1) w sprawie, w której wniosek o ukaranie złożył oskarżyciel publiczny - odpowiednio Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego, z wyjątkiem należności z tytułu udziału adwokata lub radcy prawnego w charakterze pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego; 2) w sprawie, w której wniosek o ukaranie złożył oskarżyciel posiłkowy - oskarżyciel posiłkowy, a w razie umorzenia postępowania w przypadku określonym w art. 31 § 1 - odpowiednio Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego. § 3. Koszty postępowania mediacyjnego ponosi odpowiednio Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego. § 4. Koszty związane z udziałem w postępow aniu tłumacza w zakresie koniecznym dla zapewnienia obwinionemu jego prawa do obrony ponosi odpowiednio Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego. Art. 120. § 1. Zażalenie na postanowienie organu prowadzącego czynności wyjaśniające w przedmiocie kosztów wnosi się do organu nadrzędnego, a w przypadku: 1) czynności wyjaśniających przeprowadzanych przez straż gminną (miejską) - do prokuratora; 2) czynności wyjaśniających przeprowadzanych przez prokuratora - do prokuratora nadrzędnego. § 2. Jeżeli organ nadrzędny albo prokurator nie przychyli się do zażalenia, kieruje je do sądu właściwego do rozpoznania sprawy. Art. 121. § 1. Do kosztów postępowania stosuje się odpowiednio przepisy art. 616,art. 618 § 1 i 3, art. 618a-618'1, art. 623, art. 624 § 1, art. 625-626, art. 630, art. 632a-635, art. 636 § 1 i 2, art. 637-639 i art. 641 Kodeksu postępowania karnego,przy czym wydatkami są także wydatki Skarbu Państwa i jednostki samorządu terytorialnego ponoszone w toku czynności wyjaśniających. § 2. Rodzaje i wysokość opłat oraz zasady i tryb ich wymierzania określa odrębna ustawa.</hi>

projekt_ustawy_o_zmianie_ustawy_-_kodeks_postepowania_w_sprawach_o_wykroczenia_oraz_niektorych_innych_ustaw_druk_sejmowy_nr_1814.txt · ostatnio zmienione: 2017/11/06 12:38 przez Grzegorz Kleina