Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


Pasek boczny

Herb Miasta Łeby

  • Nazewnictwo obiektów geograficznych znajdujących się na terenie miasta
  • położenie,
  • powierzchnia,
  • liczba mieszkańców,
  • ruch naturalny ludności,
  • saldo migracji,
  • Statut Gminy Miejskiej Łeba.
  • warunki meteorologiczne,
  • zasoby wodne,
  • stan sanitarny kąpieliska morskiego,
  • źródła zanieczyszczeń wód powierzchniowych i oczyszczanie ścieków,
  • jakość powietrza atmosferycznego,
  • klimat akustyczny,
  • promieniowanie elektromagnetyczne,
  • prawo ochrony środowiska w gminie.
  • waloryzacja przyrodnicza i inne opracowania
  • stan ochrony przyrody i krajobrazu,
  • Słowiński Park Narodowy,
  • rezerwat „Mierzeja Sarbska”,
  • obszary „Natura 2000”,
  • ochrona wybrzeża.
  • studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
  • plany miejscowe,
  • studium programowo-przestrzenne uzdrowiska Łeba,
  • inne opracowania do celów planistycznych.
  • stan rozwoju układu telekomunikacyjnego,
  • stan rozwoju układu komunikacyjnego,
  • stan rozwoju sieci energetycznych,
  • stan zaopatrzenia w gaz,
  • stan rozwoju sieci wodociągowo - kanalizacyjnej,
  • sposób odprowadzenia i oczyszczania ścieków,
  • sposób rozwiązywania problemu odpadów.
  • bogactwa naturalne,
  • turystyka,
  • rybołówstwo,
  • przemysł,
  • handel i usługi,
  • komunikacja,
  • rolnictwo,
  • leśnictwo,
  • rynek pracy i struktura zatrudnienia.
  • instytucje oświaty i wychowania,
  • instytucje kulturalne,
  • rozrywka,
  • sport i rekreacja,
  • ochrona zdrowia,
  • bezpieczeństwo publiczne,
  • organizacje pozarządowe,
  • zasoby mieszkaniowe
 • strategie rozwoju gminy
 • strategie rozwoju powiatu
 • strategie wojewódzkie
 • strategie krajowe
 • strategie UE
srodowisko:osoba_odpowiedzialna_za_utrzymanie_czystosci_na_srodladowych_wodach_powierzchniowych_stanowiacych_wlasnosc_skarbu_panstwa

Osoba odpowiedzialna za utrzymanie czystości na śródlądowych wodach powierzchniowych stanowiacych własność Skarbu Państwa

(stan prawny 06.08.2019)

W związku z Art.5 ust. 1 pkt. 3 i 3b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1454) zwanej dalej u.o.u.c.i.p.
właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez m.in.:
- zbieranie powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi w regulaminie i przepisach wydanych na podstawie art. 4a i
- pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi.

Pierwsza kwestią , którą należy w tym przypadku rozstrzygnąć jest charakter odpadów znajdowanych w ciekach wodnych (odpady z tworzyw sztucznych, opakowania z tworzyw, papierowe, wielomateriałowe itd). Odpadami komunalnymi zgodnie z definicją zawarta w Art.3 ust.1 pkt 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 701 z późn.zm.) zwanej dalej u.o.o. są również m.in. odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów niż gospodarstwa domowe , które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych. Wymienione wcześniej odpady odpowiadaja niewątpliwie tej definicji.
Kolejną kwestią jest określenie właściciela nieruchomości.
Zgodnie z art.17 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2268 z późn.zmianami) zwanej dalej u.p.w. przepisy tej ustawy dotyczące właścicieli wód - stosuje się odpowiednio do organów administracji publicznej, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, osób prawnych lub osób fizycznych wykonujących prawa właścicielskie w stosunku do wód. Zgodnie z art.216 ust.1 u.p.w. grunty pokryte śródlądowymi wodami płynącymi stanowią własność właściciela tych wód - zwykle Skarbu Państwa.
Podstawę prawną istnienia i działania Skarbu Państwa, jako osoby prawnej jest art. 34 kodeksu cywilnego. Sczególny charakter podmiotowy Skarbu Państwa polega na tym, że - nie mając „organów” w rozumieniu cywilistycznym, określonym w art. 38 k.c., siedziby, a w szczególności ustawy ustrojowej - musi działać przez swoje jednostki organizacyjne.
Zgodnie z art.212 ust.1 pkt 1 u.p.w. prawa właścicielskie w stosunku do wód publicznych będących śródlądowymi wodami płynącymi stanowiącymi własność Skarbu Państwa wykonują Wody Polskie. Zgodnie z art.258 ust.1 i 5 u.p.w. Wody Polskie reprezentują Skarb Państwa oraz wykonują prawa właścicielskie Skarbu Państwa w stosunku do wód, o których mowa w art. 212 ust. 1 pkt 1, oraz do gruntów pokrytych śródlądowymi wodami płynącymi jak również reprezentują Skarb Państwa oraz wykonują prawa właścicielskie Skarbu Państwa w stosunku do stanowiących własność Skarbu Państwa nieruchomości gruntowych położonych w międzywalu, nieruchomości pod wałami przeciwpowodziowymi oraz wałów przeciwpowodziowych przyległych do śródlądowych wód płynących, o których mowa w art. 212 ust. 1 pkt 1, a także w stosunku do położonych na tych nieruchomościach budynków, budowli oraz innych urządzeń, w tym urządzeń wodnych, służących do realizacji zadań określonych w przepisach ustawy.

Obowiązki właściciela wód regulują w szczególności Art.231 pkt 1 oraz 227 ust.3 pkt 4 u.p.w. stanowiące ,że właściciel publicznych śródlądowych wód powierchniowych zapewnia osiągnięcie odpowiednich celów środowiskowych oraz wykonuje zadania polegające na utrzymywaniu publicznych śródlądowych wód powierzchniowych w szczególności w celu zachowania stanu dna lub brzegów. Ma to realizować poprzez m.in. usuwanie ze śródlądowych wód powierzchniowych przeszkód naturalnych oraz wynikających z działalności człowieka.
Wymienione przepisy prawa jednoznacznie wskazuja ,że odpowiedzialnosć za utrzymanie czystości powierzchniowych wód sródladowych ponosi jednostka organizacyjna Wody Polskie reprezentujaca Skarb Państwa.

Niestety rózne oddziały Wód Polskich róznie poschodzą do tego obowiazku. Pozytywny przykład to PGW „Wody Polskie” w Rzeszowie http://rzeszow.wyborcza.pl/rzeszow/7,34962,24441605,smieci-w-mlynowce-posprzatane-pracownicy-wod-polskich-prosza.html

srodowisko/osoba_odpowiedzialna_za_utrzymanie_czystosci_na_srodladowych_wodach_powierzchniowych_stanowiacych_wlasnosc_skarbu_panstwa.txt · ostatnio zmienione: 2019/08/06 10:20 przez Grzegorz Kleina