Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


Pasek boczny

Herb Miasta Łeby

  • Nazewnictwo obiektów geograficznych znajdujących się na terenie miasta
  • położenie,
  • powierzchnia,
  • liczba mieszkańców,
  • ruch naturalny ludności,
  • saldo migracji,
  • Statut Gminy Miejskiej Łeba.
  • warunki meteorologiczne,
  • zasoby wodne,
  • stan sanitarny kąpieliska morskiego,
  • źródła zanieczyszczeń wód powierzchniowych i oczyszczanie ścieków,
  • jakość powietrza atmosferycznego,
  • klimat akustyczny,
  • promieniowanie elektromagnetyczne,
  • prawo ochrony środowiska w gminie.
  • waloryzacja przyrodnicza i inne opracowania
  • stan ochrony przyrody i krajobrazu,
  • Słowiński Park Narodowy,
  • rezerwat „Mierzeja Sarbska”,
  • obszary „Natura 2000”,
  • ochrona wybrzeża.
  • studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
  • plany miejscowe,
  • studium programowo-przestrzenne uzdrowiska Łeba,
  • inne opracowania do celów planistycznych.
  • stan rozwoju układu telekomunikacyjnego,
  • stan rozwoju układu komunikacyjnego,
  • stan rozwoju sieci energetycznych,
  • stan zaopatrzenia w gaz,
  • stan rozwoju sieci wodociągowo - kanalizacyjnej,
  • sposób odprowadzenia i oczyszczania ścieków,
  • sposób rozwiązywania problemu odpadów.
  • bogactwa naturalne,
  • turystyka,
  • rybołówstwo,
  • przemysł,
  • handel i usługi,
  • komunikacja,
  • rolnictwo,
  • leśnictwo,
  • rynek pracy i struktura zatrudnienia.
  • instytucje oświaty i wychowania,
  • instytucje kulturalne,
  • rozrywka,
  • sport i rekreacja,
  • ochrona zdrowia,
  • bezpieczeństwo publiczne,
  • organizacje pozarządowe,
  • zasoby mieszkaniowe
 • strategie rozwoju gminy
 • strategie rozwoju powiatu
 • strategie wojewódzkie
 • strategie krajowe
 • strategie UE
srodowisko:wielkosc_opadow_atmosferycznych

Wielkość opadów atmosferycznych [mm]

Rok I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Razem
1986 74 17 25 47 53 49 52 84 121 56 42 62 682
1987
1988 59 32 36 39 26 60 225 42 65 18 54 64 720
1989
1990
1991
1992 12,6 33,8 86,9 24,1 23,8 2,2 37,1 73,4 65,7 43,5 103,5 27,8 534,4
1993 47,3 38,9 36,4 11,6 8,4 47,7 85,4 115,4 80,5 17,7 18,8 69,2 577,3
1994 88 28 69 12 38 36 3 82 78 111 54 111 710
1995 65,5 25,5 26,2 42,7 62,2 51,5 28,4 48,8 115,1 27,5 51,1 37,7 582,2
1996 7,8 31,7 6,1 18,5 108,8 27,2 84,7 68,5 91,1 57,9 53,3 18,6 574,2
1997 2,9 45,2 24,9 40,4 88,8 35,7 37,6 3,4 90,8 202,9 18,5 44,4 635,5
1998 58,5 36,2 43,0 56,8 25,2 100,9 71,8 116,8 36,3 133,3 56,1 56,5 791,4
1999 38,8 36,9 19,6 71,7 79,1 49,0 41,3 194,9 57,7 86,5 21,9 106,2 803,6
2000 34,9 36,7 69,7 23,0 19,3 110,9 98,0 46,6 29,3 47,5 41,2 37,2 594,3
2001 31,1 59,9 35,3 47,8 23,7 118,0 47,0 68,8 178,9 38,8 80,3 57,0 786,6

Roczna suma opadów Liczba burz Liczba dni z pokrywą śnieżną

srodowisko/wielkosc_opadow_atmosferycznych.txt · ostatnio zmienione: 2016/12/08 13:20 przez Radosław Czyżewski