Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


Pasek boczny

Herb Miasta Łeby

  • Nazewnictwo obiektów geograficznych znajdujących się na terenie miasta
  • położenie,
  • powierzchnia,
  • liczba mieszkańców,
  • ruch naturalny ludności,
  • saldo migracji,
  • Statut Gminy Miejskiej Łeba.
  • warunki meteorologiczne,
  • zasoby wodne,
  • stan sanitarny kąpieliska morskiego,
  • źródła zanieczyszczeń wód powierzchniowych i oczyszczanie ścieków,
  • jakość powietrza atmosferycznego,
  • klimat akustyczny,
  • promieniowanie elektromagnetyczne,
  • prawo ochrony środowiska w gminie.
  • waloryzacja przyrodnicza i inne opracowania
  • stan ochrony przyrody i krajobrazu,
  • Słowiński Park Narodowy,
  • rezerwat „Mierzeja Sarbska”,
  • obszary „Natura 2000”,
  • ochrona wybrzeża.
  • studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
  • plany miejscowe,
  • studium programowo-przestrzenne uzdrowiska Łeba,
  • inne opracowania do celów planistycznych.
  • stan rozwoju układu telekomunikacyjnego,
  • stan rozwoju układu komunikacyjnego,
  • stan rozwoju sieci energetycznych,
  • stan zaopatrzenia w gaz,
  • stan rozwoju sieci wodociągowo - kanalizacyjnej,
  • sposób odprowadzenia i oczyszczania ścieków,
  • sposób rozwiązywania problemu odpadów.
  • bogactwa naturalne,
  • turystyka,
  • rybołówstwo,
  • przemysł,
  • handel i usługi,
  • komunikacja,
  • rolnictwo,
  • leśnictwo,
  • rynek pracy i struktura zatrudnienia.
  • instytucje oświaty i wychowania,
  • instytucje kulturalne,
  • rozrywka,
  • sport i rekreacja,
  • ochrona zdrowia,
  • bezpieczeństwo publiczne,
  • organizacje pozarządowe,
  • zasoby mieszkaniowe
 • strategie rozwoju gminy
 • strategie rozwoju powiatu
 • strategie wojewódzkie
 • strategie krajowe
 • strategie UE
srodowisko:zezwolenia_na_prowadzenie_dzialalnosci_regulowanej

W chwili obecnej zezwolenia na odbieranie od właścicieli nieruchomości stałych odpadów komunalnych posiadają:

 • F.H. „MARGOT” Małgorzata Gołębiewska z siedz. 84-300 Lębork ul. Legionów Polskich 14 działająca na podstawie zezwolenia Burmistrza Miasta Łeby z dnia 2007-10-12 znak OŚ.7030-2/07 wydanego na okres do dnia 11-10-2017 r.
 • Promocja Plaż Turystyki i Rekreacji „AGADOS” S.C. Grzegorz Sojda & Lila Sojda z siedzibą 84-360 Łeba , ul. Turystyczna działająca na podstawie zezwolenia Burmistrza Miasta Łeby z dnia 2007-10-12 znak OŚ.7030-1/07 wydanego na okres do dnia 11-10-2017 r.
 • REMONDIS Sp. z o.o. z siedz. 02-981 Warszawa ul. Zawodzie 16 Oddział Lębork 84-300 Lębork ul. Kossaka 91-95 działająca na podstawie zezwolenia Burmistrza Miasta Łeby z dnia 2007-01-29 znak OŚ.7030-2/07 wydanego na okres do dnia 31-01-2017 r.
 • POL-KOP Mieczysław Mocek z siedzibą 84-360 Łeba , Nowęcin, ul. Łebska 112 działająca na podstawie zezwolenia Burmistrza Miasta Łeby z dnia 2007-01-29 znak OŚ.7030-1/07 wydanego na okres do dnia 31-01-2017 r.
 • Usługi Sanitarno-Transportowe „SANIPOL” Kazimierz Kokociński z siedz. 84-360 Łeba ul. Nowęcińska 31 działająca na podstawie zezwolenia Burmistrza Miasta Łeby z dnia 2006-12-05 znak OŚ.7030-2/06 wydanego na okres do dnia 04-12-2016 r.
 • ELWOZ Sp. z o.o. Oddział Sierakowice z siedz. 83-340 Sierakowice ul. Słupska 2 działająca na podstawie zezwolenia Burmistrza Miasta Łeby z dnia 2006-03-29 znak OŚ.7030-1/06 wydanego na okres do dnia 26-04-2016 r.
srodowisko/zezwolenia_na_prowadzenie_dzialalnosci_regulowanej.txt · ostatnio zmienione: 2019/01/24 13:54 przez Grzegorz Kleina