Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


Pasek boczny

Herb Miasta Łeby

  • Nazewnictwo obiektów geograficznych znajdujących się na terenie miasta
  • położenie,
  • powierzchnia,
  • liczba mieszkańców,
  • ruch naturalny ludności,
  • saldo migracji,
  • Statut Gminy Miejskiej Łeba.
  • warunki meteorologiczne,
  • zasoby wodne,
  • stan sanitarny kąpieliska morskiego,
  • źródła zanieczyszczeń wód powierzchniowych i oczyszczanie ścieków,
  • jakość powietrza atmosferycznego,
  • klimat akustyczny,
  • promieniowanie elektromagnetyczne,
  • prawo ochrony środowiska w gminie.
  • waloryzacja przyrodnicza i inne opracowania
  • stan ochrony przyrody i krajobrazu,
  • Słowiński Park Narodowy,
  • rezerwat „Mierzeja Sarbska”,
  • obszary „Natura 2000”,
  • ochrona wybrzeża.
  • studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
  • plany miejscowe,
  • studium programowo-przestrzenne uzdrowiska Łeba,
  • inne opracowania do celów planistycznych.
  • stan rozwoju układu telekomunikacyjnego,
  • stan rozwoju układu komunikacyjnego,
  • stan rozwoju sieci energetycznych,
  • stan zaopatrzenia w gaz,
  • stan rozwoju sieci wodociągowo - kanalizacyjnej,
  • sposób odprowadzenia i oczyszczania ścieków,
  • sposób rozwiązywania problemu odpadów.
  • bogactwa naturalne,
  • turystyka,
  • rybołówstwo,
  • przemysł,
  • handel i usługi,
  • komunikacja,
  • rolnictwo,
  • leśnictwo,
  • rynek pracy i struktura zatrudnienia.
  • instytucje oświaty i wychowania,
  • instytucje kulturalne,
  • rozrywka,
  • sport i rekreacja,
  • ochrona zdrowia,
  • bezpieczeństwo publiczne,
  • organizacje pozarządowe,
  • zasoby mieszkaniowe
 • strategie rozwoju gminy
 • strategie rozwoju powiatu
 • strategie wojewódzkie
 • strategie krajowe
 • strategie UE
finanse:sprzedaz_nieruchomosci_przez_jednoosobowa_spolke_skarbu_gminy

Sprzedaż nieruchomości przez jednoosobową spółkę skarbu gminy

Załóżmy ,że gmina wniosła grunt gminy jako aport do spółki gminnej bądź też do spółki utworzonej z udziałem gminy, na podstawie uchwały rady miejskiej podjętej w oparciu o postanowienia ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz ustawy z 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (DzU z 1997 r. nr 9, poz. 43 z późn. zm.) zawartej w formie aktu notarialnego. Formą wkładu do spółki może być prawo własności nieruchomości jak również prawo wieczystego użytkowania poszczególnych nieruchomości.

Od chwili utworzenia spółki i przeniesienia na jej rzecz prawa własności nieruchomości gmina wyzbyła się tego prawa, gdyż przekazała go spółce prawa handlowego, z ograniczoną odpowiedzialnością lub akcyjnej. Grunty oddane spółce nie stanowią gminnego zasobu nieruchomości w rozumieniu art.4 pkt 2 i art.24 ustawy o gospodarce nieruchomościami co oznacza ,że wójt, burmistrz czy prezydent miasta nie posiada żadnych uprawnień do gospodarowania tymi gruntami (art.25 w zakresie okreslonym w art.23 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami).

W świetle ustawy o gospodarce komunalnej i kodeksu spółek handlowych spółka działa i funkcjonuje w obrocie prawnym jako odrębny podmiot prawny od gminy. Spółka gminna posiada własne organy, tj. zarząd i radę nadzorczą, które zarządzają majątkiem spółki i podejmują za nią decyzje. W jednoosobowych spółkach gminnych funkcję zgromadzenia wspólników (walnego zgromadzenia) pełni organ wykonawczy gminy, tj. wójt, burmistrz lub prezydent miasta (art. 12 ust. 4 ustawy o gospodarce komunalnej). Tylko wójt, burmistrz lub prezydent miasta jest uprawniony do czynności kontrolnych względem jednoosobowej spółki gminy, zarówno wtedy, gdy czyni to bezpośrednio, sam występując w roli wspólnika na mocy art. 212 kodeksu spółek handlowych, oraz wówczas, gdy jako zgromadzenie wspólników dokonuje wyboru składu osobowego rady nadzorczej spółki (art. 10a i art. 12 ust. 4 ustawy o gospodarce komunalnej).

finanse/sprzedaz_nieruchomosci_przez_jednoosobowa_spolke_skarbu_gminy.txt · ostatnio zmienione: 2016/12/08 12:27 przez Radosław Czyżewski