Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


Pasek boczny

Herb Miasta Łeby

  • Nazewnictwo obiektów geograficznych znajdujących się na terenie miasta
  • położenie,
  • powierzchnia,
  • liczba mieszkańców,
  • ruch naturalny ludności,
  • saldo migracji,
  • Statut Gminy Miejskiej Łeba.
  • warunki meteorologiczne,
  • zasoby wodne,
  • stan sanitarny kąpieliska morskiego,
  • źródła zanieczyszczeń wód powierzchniowych i oczyszczanie ścieków,
  • jakość powietrza atmosferycznego,
  • klimat akustyczny,
  • promieniowanie elektromagnetyczne,
  • prawo ochrony środowiska w gminie.
  • waloryzacja przyrodnicza i inne opracowania
  • stan ochrony przyrody i krajobrazu,
  • Słowiński Park Narodowy,
  • rezerwat „Mierzeja Sarbska”,
  • obszary „Natura 2000”,
  • ochrona wybrzeża.
  • studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
  • plany miejscowe,
  • studium programowo-przestrzenne uzdrowiska Łeba,
  • inne opracowania do celów planistycznych.
  • stan rozwoju układu telekomunikacyjnego,
  • stan rozwoju układu komunikacyjnego,
  • stan rozwoju sieci energetycznych,
  • stan zaopatrzenia w gaz,
  • stan rozwoju sieci wodociągowo - kanalizacyjnej,
  • sposób odprowadzenia i oczyszczania ścieków,
  • sposób rozwiązywania problemu odpadów.
  • bogactwa naturalne,
  • turystyka,
  • rybołówstwo,
  • przemysł,
  • handel i usługi,
  • komunikacja,
  • rolnictwo,
  • leśnictwo,
  • rynek pracy i struktura zatrudnienia.
  • instytucje oświaty i wychowania,
  • instytucje kulturalne,
  • rozrywka,
  • sport i rekreacja,
  • ochrona zdrowia,
  • bezpieczeństwo publiczne,
  • organizacje pozarządowe,
  • zasoby mieszkaniowe
 • strategie rozwoju gminy
 • strategie rozwoju powiatu
 • strategie wojewódzkie
 • strategie krajowe
 • strategie UE
srodowisko:utrzymanie_czystosci_i_porzadku_na_obszarze_miasta_leby

1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Łeba

Uchwała nr XXIX/353/2017 Rady Miejskiej w Łebie z dnia 30 maja 2017 r. (Dz.Urz.Woj.Pom. z 2017 poz.2262)
regulamin_2017.2262.pdf

2. Wybór metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik

Uchwała nr XXIII/274/2016 Rady Miejskiej w Łebie z dnia 6 grudnia 2016 r. (Dz.Urz.Woj.Pom. z 2016 r. poz.4346)
wybor_metody_2016.4346.pdf

3. Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Miejskiej Łeba.

Uchwała nr XI/134/2015 Rady Miejskiej w Łebie z dnia 30 listopada 2015 r. (Dz.Urz.Woj.Pom. z 2015 r. poz.4084)
wzor_deklaracji_2015.4084.pdf

4. Górne stawki opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Miejskiej Łeba i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Uchwała nr XXIV/292/2016 Rady Miejskiej w Łebie z dnia 30 grudnia 2016 r. (Dz.Urz.Woj.Pom. z 2017 r. poz.170)
gorne_stawki_oplat_za_uslugi_2017.170.pdf

5. Szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała nr XXIII/277/2016 Rady Miejskiej w Łebie z dnia 6 grudnia 2016 r. (Dz.Urz.Woj.Pom. z 2016 r. poz.4408)
sposob_i_zakres_swiadczenia_uslug_2016.4408.pdf

6. Terminy, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała nr XLIV/383/2013 Rady Miejskiej w Łebie z dnia 3 grudnia 2013 r. (Dz.Urz.Woj.Pom. z 2013 r. poz. 4589)
terminy_i_czestotliwosc_2013.4589.pdf

srodowisko/utrzymanie_czystosci_i_porzadku_na_obszarze_miasta_leby.txt · ostatnio zmienione: 2019/08/12 15:17 przez Grzegorz Kleina