Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


Pasek boczny

Herb Miasta Łeby

  • Nazewnictwo obiektów geograficznych znajdujących się na terenie miasta
  • położenie,
  • powierzchnia,
  • liczba mieszkańców,
  • ruch naturalny ludności,
  • saldo migracji,
  • Statut Gminy Miejskiej Łeba.
  • warunki meteorologiczne,
  • zasoby wodne,
  • stan sanitarny kąpieliska morskiego,
  • źródła zanieczyszczeń wód powierzchniowych i oczyszczanie ścieków,
  • jakość powietrza atmosferycznego,
  • klimat akustyczny,
  • promieniowanie elektromagnetyczne,
  • prawo ochrony środowiska w gminie.
  • waloryzacja przyrodnicza i inne opracowania
  • stan ochrony przyrody i krajobrazu,
  • Słowiński Park Narodowy,
  • rezerwat „Mierzeja Sarbska”,
  • obszary „Natura 2000”,
  • ochrona wybrzeża.
  • studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
  • plany miejscowe,
  • studium programowo-przestrzenne uzdrowiska Łeba,
  • inne opracowania do celów planistycznych.
  • stan rozwoju układu telekomunikacyjnego,
  • stan rozwoju układu komunikacyjnego,
  • stan rozwoju sieci energetycznych,
  • stan zaopatrzenia w gaz,
  • stan rozwoju sieci wodociągowo - kanalizacyjnej,
  • sposób odprowadzenia i oczyszczania ścieków,
  • sposób rozwiązywania problemu odpadów.
  • bogactwa naturalne,
  • turystyka,
  • rybołówstwo,
  • przemysł,
  • handel i usługi,
  • komunikacja,
  • rolnictwo,
  • leśnictwo,
  • rynek pracy i struktura zatrudnienia.
  • instytucje oświaty i wychowania,
  • instytucje kulturalne,
  • rozrywka,
  • sport i rekreacja,
  • ochrona zdrowia,
  • bezpieczeństwo publiczne,
  • organizacje pozarządowe,
  • zasoby mieszkaniowe
 • strategie rozwoju gminy
 • strategie rozwoju powiatu
 • strategie wojewódzkie
 • strategie krajowe
 • strategie UE
planowanie:planowanie_przestrzenne

Planowanie przestrzenne

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

Gmina posiada obowiązujące „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Miasta Łeby” uchwalone uchwałą nr XXI/250/2016 Rady Miejskiej w Łebie w dniu 05.09.2016 r.:
http://www.prawomiejscowe.pl/GminaMiejskaLeba/document/147287/Uchwa%C5%82a-XXI_250_2016

Planowanie miejscowe w gminie

Do chwili obecnej opracowano i uchwalono następujące plany:

* Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Łeba - Północ” uchwalony Uchwałą nr V/62/2019 Rady Miejskiej w Łebie z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Łeba - Północ” (Dz.Urz.Woj.Pom. poz.1886 z dnia 17 kwietnia 2019 r.)
http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/WDU_G/2019/1886/akt.pdf

 • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta Łeby dla terenu położonego w północnej części miasta Łeby, w sąsiedztwie ulic: Kościuszki, Morskiej, Wojska Polskiego, Nadmorskiej i Leśnej „Łeba – Park Nadmorski” uchwalony uchwałą z dnia 11 września 2018 r. nr XLI/484/2018 Rady Miejskiej w Łebie (Dz.Urz.Woj.Pom.poz.3766)

Tekst uchwały

 • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta Łeby dla terenu położonego w południowej części miasta Łeby, w sąsiedztwie ulicy Aleja św. Mikołaja i drogi wojewódzkiej nr 214 uchwalony uchwałą z dnia 30 czerwca 2017 r. nr XXX/368/2017 Rady Miejskiej w Łebie (Dz.Urz.Woj.Pom.poz.2979)

Tekst uchwały

 • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Łeby w obszarze przylegającym do ul. Sienkiewicza i 11-go Listopada uchwalony uchwałą nr 82/XIV/99 Rady Miejskiej w Łebie z dnia 15.10.1999 r. (Dz.Urz. Woj.Pom. nr 129 poz.1121 z 6.12.1999 r.)

Zmiany: Uchwała Nr XL/360/2010 Rady Miejskiej w Łebie z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łeby w obszarze przylegającym do ul. Sienkiewicza i 11-go Listopada pod nazwą „Łeba – Sienkiewicza III” (Dz.Urz. Woj. Pom. nr 117 poz. 2282)
Tekst uchwały Załączniki do uchwały

 • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu Łeba-Port-Strona Zachodnia uchwalony uchwałą nr 263/XLVI/98 Rady Miejskiej w Łebie z dnia 27.02.1998 r. (Dz.Urz.Woj.Słupsk. nr 11 poz.37 z 15.05.1998 r.) Tekst planu Rysunek planu

Zmiany:

1. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Łeba-Port-Strona Zachodnia uchwalona uchwałą nr 293/XXXIV/2005 z dnia 31.05.2005 r. (Dz.Urz.Woj.Pom. nr 100 poz.2053 z 21.10.2005 r.)
Tekst planu

 • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Łeby w granicach działek nr 67/1 i 13/3L Obr.2

Zmiany: Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łeby w granicach działek nr 67/1 i 13/3L Obr.2.
Zmiana MPZG dla dz.67/1 i 13/3 obr.2

 • Miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Łeby w sąsiedztwie kanału Chełst pod nazwą „Łeba – strefa terenów otwartych” uchwalony uchwałą nr XLI/373/2010 z dnia 27 sierpnia 2010 r.(Dz.Urz.Woj.Pom. nr 133 poz.2569)

Tekst uchwały Załączniki do uchwały Prognoza finansowa skutków uchwalenia planu

 • Miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łeby dla terenu zlokalizowanego na zakończeniu ulicy Nadmorskiej uchwalony Uchwałą Nr XL/361/2010 Rady Miejskiej w Łebie z dnia 29 lipca 2010 r.(Dz.Urz.Woj.Pom. nr 117 poz.2283)

MPZP Terenów na zakończeniu ul. Nadmorskiej

* w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Łeby dla terenu zlokalizowanego na zakończeniu ul. Nadmorskiej uchwalony Uchwałą nr XLII/498/2018 Rady Miejskiej w Łebie z dnia 12 października 2018 r. (Dz.Urz.Woj.Pom. poz. 4556)
zmiana MPZP Terenów na zakończeniu ul. Nadmorskiej

* Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego śródmieścia miasta „Łeba – ul. Kościuszki” uchwalony uchwałą nr XIX/171/2012 Rady Miejskiej w Łebie z dnia 22 maja 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia miasta „Łeba – ul. Kościuszki”
Tekst planu;

UWAGA!!!
Zgodnie z art.61 ust.2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przepisu art.61 ust.1 pkt 1
dotyczacego warunku wydania decyzji o warunkach zabudowy gdy co najmniej jedna działka sąsiednia, dostępna z tej samej drogi publicznej, jest zabudowana w sposób pozwalający na określenie wymagań dotyczących nowej zabudowy w zakresie kontynuacji funkcji, parametrów, cech i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym gabarytów i formy architektonicznej obiektów budowlanych, linii zabudowy oraz intensywności wykorzystania terenu - nie stosuje się do inwestycji produkcyjnych lokalizowanych na terenach przeznaczonych na ten cel w planach miejscowych, które utraciły moc na podstawie art. 67 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 88 ust. 1.

Przepis ten dotyczy planów obowiązujących przed dniem 1 stycznia 1995 r. a więc również miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Łeby do roku 2010 uchwalonego uchwałą nr 17/VI/94 Rady Miejskiej w Łebie z dnia 30.09.1994 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Słupskiego nr 37 poz.206 z 17.11.1994 r.) który utracił moc 31.12.2003 r.

Projekty zmian studium i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Projekt zmiany MPZP terenu na zakończeniu ul. Nadmorskiej ...

Inne opracowania do celów planistycznych

Studium Programowo - Przestrzenne Uzdrowiska ŁEBA

Koncepcja Zagospodarowania Strefy Ochrony Uzdrowiskowej „A”, „B”, „C” wykonana przez Pracownię Usług Projektowych Inwestycyjnych Konserwacji Zabytków „HOT” arch. Tomasz Ołdytowski, marzec 2008 r.
Opracowanie możesz pobrać tutaj: –> studium_uzdr_rob_leba.doc –>uzdrowisko_leba-podzial_na_strefy –>Analiza polityki przestrzennej Łeby –>analiza_uwarunkowan_srodowiskowych_obszary_chronione –>strefy_ochrony_uzdrowiskowej

Lokalny Plan Rewitalizacji

Plan wykonany przez „pracownię Urbanistyczną Gabrieli Rembarz” w październiku 2006 r.
Opracowanie przyjęte Uchwałą Nr 484/XLIX/2006 Rady Miejskiej w Łebie z dnia 26 października 2006 r. w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu Rewitalizacji.
Opracowanie możesz pobrać tutaj: → lokalny_program_rewitalizacji_miasta_leba_07.11.2006.doc tabele_priorytetow_lpr.pdf

Studium Wyznaczające Obszary Bezpośredniego Zagrożenia Powodzią dla Rzek Przymorza

Opracowanie wykonane przez IMGW Oddział Poznań w latach 2003-2004.

Część opisową możesz pobrać tutaj: → zagrozenie_powodzia.doc

Warstwy rastrowe opracowania w wersji elektronicznej podlegają ochronie prawnej i mogą być udostępniane wyłącznie za zezwoleniem Marszałka Województwa.

Plan Operacyjny ochrony przed powodzią Województwa Pomorskiego

Część opisową możesz pobrać tutaj: → Plan operaxyjny

Określenie granic pas technicznego na obszarze miasta Łeby

Zarządzenie nr 2 Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku z dnia 4 maja 2006 r. w sprawie określenia granic pasa technicznego Urzędu Morskiego w Słupsku na terenie Województw Pomorskiego i Zachodniopomorskiego (Dz.Urz. Woj. Pomorskiego nr 57/06 poz. 1186).
Tekst zarządzenia możesz pobrać tutaj: → pas_techniczny.pdf

Określenie granic pasa ochronnego na obszarze miasta Łeby

Zarządzenie nr 3 Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku z dnia 4 maja 2006 r.w sprawie określenia granic pasa ochronnego Urzędu Morskiego w Słupsku na terenie Województw Pomorskiego i Zachodniopomorskiego (Dz.Urz. Woj. Pomorskiego nr 57/06 poz. 1187).
Tekst zarządzenia możesz pobrać tutaj: → pas_ochronny.pdf

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Łeby

Plan został uchwalony Uchwałą nr XVI/116/07 Rady Miejskiej w Łebie z dnia 28.12.2007 r.
Projekt w wersji elektronicznej możesz pobrać tutaj (archiwum *rar): → plan_zaopatrzenia_w_cieplo_....rar

Studium ekofizjograficzne województwa pomorskiego

Opracowanie wykonane w roku 2006 przez zespół w składzie Jarosław T. Czochański, Mirosława Hałuzo, Grażyna Kubicz, Hanna Wojcieszyk.
opracowanie_ekofizjograficzne.pdf

Studium rozwoju strategicznego małych portów i przystani morskich w województwie pomorskim

Weryfikacja i testowanie wskaźników zagospodarowania i ładu przestrzennego w gminach

Opracowanie możesz pobrać tutaj: –> wskazniki_zagospodarowania_i_ladu_przestrzennego.pdf

planowanie/planowanie_przestrzenne.txt · ostatnio zmienione: 2019/05/08 10:33 przez Grzegorz Kleina